eGospodarka.pl

eGospodarka.plNieruchomościAktualności › Dokumentacja budowlana tylko elektronicznie?

Dokumentacja budowlana tylko elektronicznie?

2023-02-22 00:22

Dokumentacja budowlana tylko elektronicznie?

Dokumentacja budowlana tylko elektronicznie? © pixabay.com

Proces inwestycyjno–budowlany to nie tylko roboty wykonywane na placu budowy. Istotnym elementem jest dbałość o dokumentację budowlaną, którą należy gromadzić sukcesywnie podczas wszystkich etapów prac i która może w znaczącym stopniu zadecydować o finalnym powodzeniu lub porażce całego przedsięwzięcia.

Przeczytaj także: Projekt budowlany: odstępstwa

Precyzyjną definicję tego wymaganego przepisami prawa zbioru dokumentów odnajdujemy w art. 3 pkt 13 Prawa budowlanego, który stanowi, że przez dokumentację budowy należy rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu – także dziennik montażu.

Co do zasady, poza wyjątkami przewidzianymi w Prawie budowlanym, roboty budowlane można rozpocząć jedynie na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowę. Posiadanie tego urzędowego dokumentu pozwala rozpocząć i prowadzić budowę lub wykonywać roboty budowlane. Aby uzyskać taką decyzję, konieczne jest wystąpienie z wnioskiem o pozwolenie na budowę do organu administracji architektoniczno-budowlanej. Lista załączników, jakie należy dołączyć do wniosku jest bardzo rozbudowana – zawiera różne dokumenty, m.in. projekt budowlany razem z wymaganymi opiniami, uzgodnieniami i pozwoleniami, oświadczenie inwestora o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane oraz oświadczenie projektanta dotyczące możliwości podłączenia obiektu do istniejącej sieci ciepłowniczej.

fot. pixabay.com

Dokumentacja budowlana tylko elektronicznie?

Projekt nowelizacji Prawa budowlanego zakłada pełną cyfryzację procesu inwestycyjnego, zatem elektroniczny będzie nie tylko dziennik budowy, książka obiektu budowlanego, ale także cała dokumentacja przebiegu robót budowlanych.


W obecnie obowiązującym stanie prawnym, wnioskodawca może samodzielnie zdecydować w jakiej formie chce złożyć taki wniosek. Wnioskodawca może bowiem zdecydować, czy złoży wniosek w postaci tradycyjnej (papierowej), czy w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem portalu e-Budownictwo. Sytuacja ta zmieni się jednak najprawdopodobniej od 1 czerwca 2023 roku, kiedy to mają zacząć obowiązywać przepisy dotyczące cyfryzacji, które znalazły się w projekcie nowelizacji ustawy – Prawo budowlane (pozostałe przepisy mają wejść w życie wcześniej tj. 1 stycznia przyszłego roku).

Projekt nowelizacji zakłada pełną cyfryzację procesu inwestycyjnego, zatem elektroniczny będzie nie tylko dziennik budowy, książka obiektu budowlanego, ale także cała dokumentacja przebiegu robót budowlanych. Wnioski o pozwolenie na budowę będą mogły być natomiast składane tylko i wyłącznie w formie cyfrowej. Projekt jest już po uzgodnieniach międzyresortowych, konsultacjach publicznych oraz opiniowaniu, budzi jednak wiele kontrowersji.

Pomysł zupełnej rezygnacji z dokumentacji papierowej nie podoba się m.in. Krajowej Rady Izby Architektów RP. Krajowa Rada wskazuje, że na przykład w odniesieniu do obiektów zabytkowych, dokumentacja architektoniczna zabytków jest dokumentacją archiwalną i bardzo często składają się na nią fotografie, czy też szkice odręczne. Jeśli zmiany zostaną wprowadzone i wnioski o pozwolenie na budowę będą przyjmowane tylko w formie cyfrowej, w takiej sytuacji nie będzie możliwości złożenia takiej dokumentacji papierowej. Z tego względu Krajowa Rada uważa, iż zasadne jest zachowanie obecnie obowiązującego systemu, umożliwiającego wnioskodawcy wybór pomiędzy formą papierową a elektroniczną. Ewentualnie Krajowa Rada opowiada się za długim okresem przejściowym, w którym obowiązywałyby równolegle obydwie formy składania wniosków.

Polska Izba Inżynierów Budownictwa podnosi natomiast, że niemożliwym będzie pełna cyfryzacja procesu budowlanego w tak krótkim czasie. Papierowy dziennik budowy miał funkcjonować do końca 2029 roku, tymczasem projekt nowelizacji zakłada skrócenie tego okresu i wprowadzenie elektronicznych dzienników budowy już w czerwcu 2023 roku. Dziennik budowy jest jednym z najważniejszych elementów dokumentacji budowlanej, bowiem odnotowywane są w nim kolejne etapy prac oraz towarzyszące im zdarzenia i okoliczności. Ten urzędowy dokument wydaje inwestorowi właściwy organ administracji budowlanej po uzyskaniu pozwolenia na budowę. Zdaniem Izby, zarówno organy jak i inżynierowie nie są przygotowani do tak szybkiego procesu cyfryzacji procesu inwestycyjnego. Inżynierowie mogą zostać zagrożeni wykluczeniem ich z wykonywanego zawodu, co będzie stanowiło ograniczenie konstytucyjnego prawa wolności wykonywania zawodu.

Pomysł całkowitej rezygnacji z papierowej dokumentacji budzi również wątpliwości przy uwzględnieniu stopnia wykluczenia cyfrowego Polaków. Choć stopień tego wykluczenia znacząco się zmniejszył i obecnie zgodnie z najnowszym raportem hurtowego operatora sieci światłowodowych – Fiberhost wynosi 8 proc., to oznacza to, że niemal cztery miliony Polaków nadal nie korzystają z Internetu. Według raportu są to najczęściej osoby starsze (w wieku 45-74 lat), a także takie, których sytuacja finansowa nie jest zbyt dobra (osoby mieszkające w gospodarstwach domowych o dochodach poniżej 2 500 zł). Takie osoby zostaną zatem pozbawione możliwości samodzielnego złożenia wniosku o pozwolenie na budowę – będą zmuszone do korzystania przy tym z pomocy innych, zapewne niejednokrotnie odpłatnie.

Pomimo głosów płynących zarówno ze strony Polaków jak i ze strony urzędów, że decyzja o całkowitej cyfryzacji budowlanego procesu inwestycyjnego jest przedwczesna, a inwestor nadal powinien mieć wybór z jakiej formy chce skorzystać, czy cyfrowej, czy też papierowej, nic nie wskazuje na to, ażeby wycofano się z proponowanych zmian. Ministerstwo Rozwoju i Technologii uważa bowiem, że zmiany usprawnią proces inwestycyjny poprzez umożliwienie elektronicznego przekazywania kompletu dokumentów organowi administracji architektoniczno-budowlanej i organom nadzoru budowlanego. Zgodnie z projektem powstanie bowiem ogólnokrajowy system służący do kompleksowej obsługi procesu inwestycyjno-budowlanego.

Katarzyna Wojciechowska – adwokat,

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: