eGospodarka.pl

eGospodarka.plNieruchomościPorady › Roczne zebranie wspólnoty mieszkaniowej

Roczne zebranie wspólnoty mieszkaniowej

2013-03-06 11:20

Roczne zebranie wspólnoty mieszkaniowej

Mieszkania © Gina Sanders - Fotolia.com

Zbliża się koniec pierwszego kwartału roku kalendarzowego. Dla właścicieli samodzielnych lokali mieszkalnych i użytkowych to znak, że nadchodzi czas podsumowania działalności wspólnoty mieszkaniowej za rok poprzedni, rozliczenia zarządu wspólnoty z czynności, które podejmował w poprzednim roku i podjęcia decyzji dotyczących nieruchomości na rok bieżący. Zgodnie z prawem roczne zebrania wspólnot mieszkaniowych powinny odbyć się do końca pierwszego kwartału roku kalendarzowego (tj. do 31 marca). Poniżej znajduje się krótki przewodnik dla osób, które są członkami wspólnot mieszkaniowych i niebawem będą mieć możliwość udziału w zebraniach rocznych.

Przeczytaj także: Zarząd wspólnoty a zarządca nieruchomości

O czym warto pamiętać przed rocznym zebraniem wspólnoty mieszkaniowej?
 1. zwołanie rocznego zebrania wspólnoty mieszkaniowej – roczne zebranie wspólnoty mieszkaniowej zwoływane jest przez jej zarząd lub, w przypadku, gdy zasady zarządu wspólnoty mieszkaniowej określono w zawartej w formie aktu notarialnego umowie właścicieli – przez zarządcę wskazanego w tej umowie; jeśli zarząd lub zarządca nie zwołają zebrania rocznego w ustawowym terminie, prawo zwołania takiego zebrania przysługuje każdemu właścicielowi lokalu,
 2. zaproszenia na roczne zebranie wspólnoty mieszkaniowej – zaproszenie na zebranie roczne powinno być doręczone minimum 7 dni przed jego terminem i zawierać, oprócz dnia, godziny i miejsca zebrania, także planowany porządek obrad i projekty uchwał, które mają być przedmiotem głosowania właścicieli.

O czym warto pamiętać podczas rocznego zebrania wspólnoty mieszkaniowej?
 1. przedmiot obrad rocznego zebrania wspólnoty mieszkaniowej – przepisy prawa określają minimalny zakres porządku obrad rocznego zebrania wspólnoty mieszkaniowej, ale nie ma przeszkód, aby na zebraniu tym poruszyć inne kwestie, ważne dla właścicieli lub nieruchomości wspólnej; zgodnie z przepisami ustawy o własności lokali przedmiotem zebrania rocznego powinny być w szczególności:
  • uchwalenie rocznego planu gospodarczego zarządu nieruchomością wspólną i opłat na pokrycie kosztów zarządu,
  • ocena pracy zarządu lub zarządcy, któremu zarząd nieruchomością wspólną powierzono w umowie właścicieli zawartej formie aktu notarialnego,
  • sprawozdanie zarządu i podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium zarządowi lub zarządcy, któremu zarząd nieruchomością wspólną powierzono w umowie właścicieli zawartej formie aktu notarialnego,
 2. głosowanie nad uchwałami – zasadą jest, że uchwały zapadają większością głosów właścicieli lokali, liczoną według wielkości udziałów;
  • w drodze wyjątku większość głosów może obliczona w myśl zasady jeden właściciel = jeden głos; ta wyjątkowa zasada oznacza, że w przypadku jej wprowadzenia dany właściciel będzie miał prawo wyłącznie do jednego głosu podczas głosowania niezależnie od ilości należących do niego lokali w danej nieruchomości,
  • zasadę jeden właściciel jeden głos można wprowadzić wyłącznie w odniesieniu do określonej sprawy lub spraw (ale nie „na zawsze”) w następujących przypadkach: (i) w uchwale podjętej większością głosów obliczanych według udziałów, lub gdy (ii) suma udziałów w nieruchomości wspólnej nie jest równa 1 albo większość udziałów należy do jednego właściciela bądź gdy obydwa te warunki spełnione są łącznie, wówczas głosowanie według zasady, że na każdego właściciela przypada jeden głos, wprowadza się na każde żądanie właścicieli lokali posiadających łącznie co najmniej 1/5 udziałów w nieruchomości wspólnej,

- warto pamiętać, że opisane zasady głosowania dotyczą nie tylko uchwał podejmowanych na zebraniach wspólnoty mieszkaniowej, ale także w drodze indywidualnego zebrania głosów.

fot. Gina Sanders - Fotolia.com

Mieszkania

Zgodnie z prawem roczne zebrania wspólnot mieszkaniowych powinny odbyć się do końca pierwszego kwartału roku kalendarzowego (tj. do 31 marca).


O czym warto pamiętać podczas rocznego zebrania wspólnoty mieszkaniowej?

Właściciel niezadowolony z uchwały podjętej przez pozostałych właścicieli może ją zaskarżyć do sądu. Zaskarżenie uchwały nie powoduje automatycznego wstrzymania jej wykonania, ale na racjonalny wniosek zainteresowanego właściciela, sąd może wstrzymać wykonanie zaskarżonej uchwały do czasu zakończenia sprawy sądowej.
 1. podstawy zaskarżania uchwał wspólnoty mieszkaniowej - właściciel lokalu może zaskarżyć uchwałę wspólnoty mieszkaniowej do sądu z powodu:
  • jej niezgodności z przepisami prawa lub z umową właścicieli lokali albo
  • jeśli narusza ona zasady prawidłowego zarządzania nieruchomością wspólną lub
  • w inny sposób narusza interesy właściciela.
 2. termin na zaskarżenie uchwały wspólnoty mieszkaniowej – zaskarżenie uchwały polega na wytoczeniu powództwa przeciwko wspólnocie mieszkaniowej w terminie 6 tygodni od dnia podjęcia uchwały na zebraniu ogółu właścicieli albo od dnia powiadomienia wytaczającego powództwo o treści uchwały podjętej w trybie indywidualnego zbierania głosów.

Agnieszka Matusik, radca prawny z warszawskiej kancelarii

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: