eGospodarka.pl

eGospodarka.plNieruchomościPorady › Kiedy nie jest potrzebne pozwolenie na budowę?

Kiedy nie jest potrzebne pozwolenie na budowę?

2020-10-24 00:36

Kiedy nie jest potrzebne pozwolenie na budowę?

Kiedy nie jest potrzebne pozwolenie na budowę? © Mikael Lever - Fotolia.com

Wiele osób nie rozróżnia instytucji pozwolenia na budowę oraz zgłoszenia prowadzonych prac budowlanych. Tymczasem mają one kluczowe znaczenie dla realizacji określonej inwestycji. Kiedy należy wystąpić o pozwolenie na budowę? A kiedy nie jest ono wymagane przepisami prawa?

Przeczytaj także: Pozwolenie na budowę - ile się czeka?

Czym jest pozwolenie na budowę?


Pozwolenie na budowę to decyzja administracyjna, zezwalająca na rozpoczęcie i prowadzenie budowy, a także wykonanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego. Wydaje ją właściwy organ administracji architektoniczno-budowlanej. Stronami tego postępowania są natomiast inwestor oraz właściciele, użytkownicy wieczyści oraz zarządcy nieruchomości, na których planowana jest dana inwestycja.

Instytucja pozwolenia na budowę została uregulowana w przepisach ustawy – Prawo budowlane. Wskazano tam na podstawowe prawa i obowiązki właścicieli nieruchomości. Przybliżono też kwestię tego, w jakiej sytuacji pozwolenie na budowę jest potrzebne, a kiedy wystarczy zgłoszenie lub inna forma.

Pozwolenie na budowę jest elementem tak zwanej dokumentacji budowy. Znajduje się w niej obok załączonego projektu budowlanego, dziennika budowy, protokołów odbiorów częściowych i końcowych, wszelkich rysunków i opisów, służących realizacji obiektu, operatów geodezyjnych, książki obmiarów, a czasem również dziennika montażu. Nieuzyskanie pozwolenia na budowę, jeżeli jest ono wymagane, może wiązać się z przykrymi konsekwencjami, w tym nakazem rozbiórki danego obiektu.

fot. Mikael Lever - Fotolia.com

Kiedy nie jest potrzebne pozwolenie na budowę?

Co do zasady pozwolenie na budowę potrzebne jest zawsze. W ustawie – Prawo budowlane – znajduje się jednak szereg wyjątków od tej reguły.


Pozwolenie na budowę – kwestie techniczne


Pozwolenie na budowę może być wydane tylko osobom wskazanym w przepisach.

Po pierwsze jest to ten, kto złożył wniosek w tej sprawie w okresie ważności decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Po drugie natomiast osoba, która złożyła oświadczenie, pod rygorem odpowiedzialności karnej, o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Aby poprawnie dokonać tej czynności należy posiłkować się wzorem wniosku o pozwolenie na budowę określonym przez ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa w drodze rozporządzenia.

Co przy tym istotne, pozwolenie na budowę dotyczy co do zasady całego zamierzenia budowlanego. Jeżeli zamierzenie budowlane obejmuje więcej niż jeden budynek, wówczas pozwolenie może dotyczyć wybranych obiektów lub całego zespołu obiektów. Do wniosku o pozwolenie na budowę należy dołączyć wymagane dokumenty, w tym między innymi trzy egzemplarze projektu zagospodarowania działki lub terenu, oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, a także decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu.

Kiedy pozwolenie na budowę nie jest wymagane?


Co do zasady pozwolenie na budowę potrzebne jest zawsze. W ustawie – Prawo budowlane – znajduje się jednak szereg wyjątków od tej reguły. Pozwolenie na budowę może zostać zastąpione zwykłym zgłoszeniem wtedy, gdy po pierwsze chodzi o budowę wolno stojących budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce, na której zostały zaprojektowane.

Po drugie nie wymaga pozwolenia budowa sieci elektroenergetycznych obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV, wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych o ciśnieniu roboczym nie wyższym niż 0,5 MPa.

Po trzecie budowy wolno stojących parterowych budynków stacji transformatorowych i kontenerowych stacji transformatorowych o powierzchni zabudowy do 35 m2.

Po czwarte obiektów budowlanych usytuowanych na terenach zamkniętych, ustalonych decyzją właściwego ministra, z wyłączeniem budynków mieszkalnych.

Po piąte niektórych oczyszczalni ścieków, zbiorników bezdopływowych, pomostów, instalacji zbiornikowych, kanalizacji kablowej, zjazdów z dróg krajowych i wojewódzkich i tak dalej. Wszystkie te wyjątki zostały wymienione w ustawie – Prawo budowlane.

W wielu przypadkach wystarczy zgłoszenie


Katalog wyłączeń od obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę jest naprawdę obszerny. Przed podjęciem jakichkolwiek prac budowlanych warto się zatem z nim zapoznać. Należy jednak podkreślić, że większość inwestycji, prowadzonych na własne potrzeby, w tym budowa domu albo garażu będzie bazowała jedynie na zgłoszeniu. Trzeba je złożyć na gotowym formularzu we właściwym organie administracji publicznej. To zgłoszenie zwolnione jest od jakichkolwiek opłat, poza ewentualną opłatą od pełnomocnictwa.

Robert Tomaszewski, Prezes Zarządu |

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: