eGospodarka.pl

eGospodarka.plNieruchomościPorady › Jakie uprawnienia ma pełnomocnik członka spółdzielni mieszkaniowej?

Jakie uprawnienia ma pełnomocnik członka spółdzielni mieszkaniowej?

2022-11-23 10:26

Jakie uprawnienia ma pełnomocnik członka spółdzielni mieszkaniowej?

Jakie uprawnienia ma pełnomocnik członka spółdzielni mieszkaniowej? © marioszek - Fotolia.com

Przepisy prawa spółdzielczego oraz ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych jasno określą, kto może uczestniczyć w walnym zgromadzeniu spółdzielni mieszkaniowej. Najważniejsza jest obecność członków spółdzielni. Zdarza się jednak, że z przyczyn losowych członek nie może uczestniczyć w spotkaniu. Wówczas, zgodnie z obowiązującymi przepisami, członka spółdzielni mieszkaniowej może reprezentować podczas walnego zgromadzenia wyznaczony pełnomocnik. Adwokat Aneta Sołtysik z Kancelarii Kupilas&Krupa w Bielsku-Białej wyjaśnia, w jaki sposób należy udzielić pełnomocnictwa i jakimi uprawnieniami dysponuje pełnomocnik członka spółdzielni mieszkaniowej.

Przeczytaj także: Spółdzielnie mieszkaniowe do zmiany. Co je czeka?

Pełnomocnictwo stanowi umocowanie do działania w cudzym imieniu, które opiera się na oświadczeniu reprezentowanego, zwanego mocodawcą. Udzielenie pełnomocnictwa stanowi jednostronną czynność prawną reprezentowanego o charakterze upoważniającym. Niewątpliwie pełnomocnikiem może być osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych (która ukończyła 18. rok życia i nie została ubezwłasnowolniona), chociaż poszczególne przepisy mogą ustanawiać wyjątki.

Udział w walnym zgromadzeniu przez pełnomocnika


Możliwość brania udziału w walnym zgromadzeniu spółdzielni przez pełnomocnika pozwala na uczestnictwo w podejmowaniu decyzji w sprawach spółdzielni przez osoby, które z przyczyn faktycznych (np. choroby, znacznej odległości miejsca zamieszkania od siedziby spółdzielni) nie mogą brać udziału w walnym zgromadzeniu osobiście. Zagadnienie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu osobiście albo przez pełnomocnika reguluje art. 83 ust. 11 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych, zgodnie z którym członek spółdzielni może uczestniczyć w walnym zgromadzeniu osobiście albo przez pełnomocnika. Pełnomocnik nie może zastępować więcej niż jednego członka. Lista pełnomocnictw podlega odczytaniu po rozpoczęciu walnego zgromadzenia. Dzięki udzieleniu pełnomocnictwa, właściciele lokali lub mieszkań, którzy są członkami spółdzielni i nie mogą uczestniczyć w walnym zgromadzeniu, mają większy wpływ na działalność spółdzielni.

fot. marioszek - Fotolia.com

Jakie uprawnienia ma pełnomocnik członka spółdzielni mieszkaniowej?

Pełnomocnik może brać udział w walnym zgromadzeniu spółdzielni i w podejmowaniu decyzji w sprawach spółdzielni.


Pełnomocnictwo do udziału w walnym zgromadzeniu spółdzielni daje prawo ustanowionemu przez członka spółdzielni pełnomocnikowi do korzystania z wszelkich praw, jakie w ustawie lub statucie przyznane są członkowi spółdzielni w chwili uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.

Formalności, jakie należy spełnić


Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i dołączone do protokołu walnego zgromadzenia. Przez formę pisemną należy rozumieć utrwalone oświadczenie woli osoby złożone za pomocą pisma w dokumencie sporządzonym w dowolny sposób (np. ręcznie lub mechanicznie) i podpisanym własnoręcznie przez członka spółdzielni. Naruszenie formy pisemnej skutkuje nieważnością pełnomocnictwa. Istotną kwestią jest także to, że spółdzielnia nie może wymagać pełnomocnictwa, które podpisane jest osobiście w obecności pracownika spółdzielni, jak również dokumentu poświadczonego przez notariusza lub innego urzędnika.

Pełnomocnictwo złożone w postaci elektronicznej, opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, spełnia wymagania zastrzeżone dla formy pisemnej. Pełnomocnictwo powinno być przekazane przed walnym zgromadzeniem albo bezpośrednio na zebraniu celem załączenia do protokołu.

W dokumencie pełnomocnictwa należy wskazać, że zostało ono udzielone do zastępowania członka danej spółdzielni na walnych zgromadzeniach. Dozwolone jest także ogólne umocowanie pełnomocnika do działania w spółdzielni lub do reprezentowania członka we wszystkich sprawach w spółdzielni.

Kto nie może być pełnomocnikiem?


W sprawach nieuregulowanych w ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych, stosuje się przepisy ustawy prawo spółdzielcze. W konsekwencji wskazać należy, że członek zarządu spółdzielni nie może być pełnomocnikiem na walnym zgromadzeniu. Nie dotyczy to spółdzielni liczących nie więcej niż dziesięciu członków, o ile statut nie stanowi inaczej. Pracownik spółdzielni może być pełnomocnikiem na walnym zgromadzeniu, tylko jeżeli jest również członkiem spółdzielni zatrudnionym na podstawie spółdzielczej umowy o pracę. Członek ma prawo korzystania na własny koszt z pomocy prawnej lub pomocy eksperta. Osoby, z których pomocy korzysta członek, nie są uprawnione do zabierania głosu. Osoby prawne będące członkami spółdzielni biorą udział w walnym zgromadzeniu przez ustanowionego w tym celu pełnomocnika.

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: