eGospodarka.pl

eGospodarka.plNieruchomościPorady › Inwestycja budowlana a wpis do rejestru zabytków

Inwestycja budowlana a wpis do rejestru zabytków

2013-04-08 00:13

Inwestycja budowlana a wpis do rejestru zabytków

Zabytek a inwestycja budowlana ©  Tomasz Sergej - Fotolia.com

Przed nabyciem nieruchomości każdorazowo niezbędne minimum w zakresie badania stanu prawnego nieruchomości stanowi dokładne sprawdzenie, czy dana nieruchomość może być potencjalnie wpisana do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków. Sytuacja taka może implikować dla właściciela bardzo poważne skutki. Właściciele obiektów zabytkowych mają bardzo istotne obowiązki zgodnie z ustawą o ochronie zabytków, związane z wykonywaniem prawa własności.

Przeczytaj także: Jak ograniczyć negatywne skutki wpisania nieruchomości do gminnej ewidencji zabytków?

Zagospodarowanie na cele użytkowe zabytku wpisanego do rejestru wymaga dysponowania przez jego właściciela określonych dokumentów:
 • dokumentacji konserwatorskiej określającej stan zachowania zabytku i możliwości jego adaptacji, z uwzględnieniem historycznej funkcji i wartości zabytku;
 • uzgodnionego z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków programu prac konserwatorskich, określającego zakres i sposób ich prowadzenia oraz wskazującego niezbędne do zastosowania materiały i technologie;
 • uzgodnionego z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków programu zagospodarowania zabytku wraz z otoczeniem oraz dalszego korzystania z tego zabytku, z uwzględnieniem wyeksponowania jego wartości.
Z punktu widzenia właściciela nieruchomości należy ponadto pamiętać, że pozwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków każdorazowo wymaga:
 • prowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru wymaga pozwolenia;
 • wykonywanie robót budowlanych w otoczeniu zabytku;
 • prowadzenie badań konserwatorskich i architektonicznych, dokonywanie podziału, przemieszczanie zabytku wpisanego do rejestru.
Inwestor powinien pamiętać, że zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy o ochronie zabytków) - Wojewódzki Konserwator Zabytków może uzależnić wydanie pozwolenia na prace przy zabytku od przeprowadzenia, na koszt wnioskodawcy, niezbędnych badań konserwatorskich, architektonicznych lub archeologicznych Wojewódzki Konserwator Zabytków wydaje decyzję o wstrzymaniu prac lub badań zabytku wykonywanych bez jego polecenia lub w sposób odbiegający od zakresu i warunków określonych w pozwoleniu.

Zgodnie z art. 45 ustawy o ochronie zabytków, w przypadku wykonywania prac bez pozwolenia lub w sposób niezgodny z zakresem i warunkami określonymi w pozwoleniu, Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków wydaje decyzję nakazującą przywrócenie zabytku do poprzedniego stanu, uporządkowanie terenu lub doprowadzenie zabytku do jak najlepszego stanu we wskazany sposób i w określonym terminie – na koszt osoby, która dopuściła się naruszenie przepisów o zabytkach.

fot. Tomasz Sergej - Fotolia.com

Zabytek a inwestycja budowlana

Przed nabyciem nieruchomości każdorazowo niezbędne minimum w zakresie badania stanu prawnego nieruchomości stanowi dokładne sprawdzenie, czy dana nieruchomość może być potencjalnie wpisana do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków.


Dolegliwością dla inwestorów jest okoliczność uregulowana w art. 71 ustawy o ochronie zabytków, że osoba fizyczna lub prawna posiadająca tytuł prawny do zabytku wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego finansuje prowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy tym zabytku.

Najważniejszymi źródłami prawa dotyczącymi ochrony zabytków oraz ich korelacji z inwestycjami budowlanymi są:
 • Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. Nr 162/2003 poz. 1568 ,z późn.zm.;)
 • Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U Nr 106 z 2000 r. z późn.zm.;)
 • Ustawa z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U z 2012 r. Poz.647);
 • Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie prowadzenia rejestru zabytków, krajowej, wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków oraz krajowego wykazu zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem (Dz.U.Nr 113 z 2011 r. poz.661);
 • Ustawa dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. Nr 98 poz. 1071 z 2000 r.)

Planowane prace remontowe czy modernizacyjne powinno poprzedzić uzyskanie zaleceń konserwatorskich, które określą sposób wykonania prac i zakres dopuszczalnych zmian w obiekcie zabytkowym. Zalecenia takie wydawane są przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na wniosek inwestora. Przed uzyskaniem pozwolenia na budowę należy przedłożyć w odpowiednim urzędzie (organ administracji architektoniczno-budowlanej) m.in. oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością i projekt budowlany, którego forma i zakres określona jest w ustawie.

 

1 2 3

następna

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: