eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plNieruchomościPorady › Zakup nieruchomości przez cudzoziemca: jakie warunki?

Zakup nieruchomości przez cudzoziemca: jakie warunki?

2020-08-01 00:44

Zakup nieruchomości przez cudzoziemca: jakie warunki?

Dom ©  JSB - Fotolia.com

Polskimi nieruchomościami interesuje się coraz więcej obcokrajowców. Szczególnym powodzeniem cieszą się działki budowlane i rekreacyjne położone nad morzem. No ale czy cudzoziemiec rzeczywiście może bez przeszkód kupić taką nieruchomość?

Przeczytaj także: Nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców w Polsce cz. II

Zakup nieruchomości przez cudzoziemca – warunki


Aby kupić dom, mieszkanie lub działkę rekreacyjną cudzoziemiec potrzebuje co do zasady zezwolenia właściwego ministra do spraw wewnętrznych. Zresztą taka zgoda jest mu potrzebna nie tylko w kontekście zakupu nieruchomości, ale również w odniesieniu do nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości albo objęcia udziałów lub akcji w spółkach handlowych z siedzibą na terytorium Polski będących właścicielami lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości położonych w Polsce.

Od tych reguł wyłączone są tylko niektóre przypadki i sytuacje, w tym nabycie samodzielnego lokalu mieszkalnego, zakup nieruchomości przez cudzoziemca zamieszkującego w Polsce co najmniej 5 lat od udzielenia mu zezwolenia na pobyt stały lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, a także nabycie przez cudzoziemca będącego małżonkiem obywatela polskiego i zamieszkującego w Polsce co najmniej 2 lata od udzielenia mu zezwolenia na pobyt stały lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego.

fot. JSB - Fotolia.com

Dom

Aby kupić dom, mieszkanie lub działkę rekreacyjną cudzoziemiec potrzebuje co do zasady zezwolenia ministra właściwego do spraw wewnętrznych.


Kiedy można uzyskać zezwolenie ministra?


Aby uzyskać zezwolenie ministra na zakup nieruchomości położonych w Polsce należy spełnić dwie przesłanki.

Po pierwsze nabycie nieruchomości przez cudzoziemca nie może powodować zagrożenia obronności, bezpieczeństwa państwa lub porządku publicznego, a także nie mogą się temu sprzeciwiać względy polityki społecznej i zdrowia społeczeństwa.

Po drugie natomiast trzeba wykazać, że zachodzą okoliczności potwierdzające więzi cudzoziemca z Rzeczpospolitą Polską. O ile pierwsza przesłanka jest dość oczywista, druga może nastręczać pewnych trudności. O więzi z Polską może świadczyć na przykład posiadanie polskiej narodowości lub polskiego pochodzenia albo zawarcie związku małżeńskiego z obywatelem Polski. Wystarczy też posiadanie zezwolenia na pobyt czasowy, stały lub rezydenta długoterminowego UE, członkostwo w organie zarządzającym przedsiębiorcy będącego osobą prawną lub spółką, kontrolowaną przez cudzoziemców, a także wykonywanie na terytorium RP działalności gospodarczej lub rolniczej.

Jak wystąpić o zezwolenie ministra?


Aby uzyskać zezwolenie ministra na zakup nieruchomości w Polsce, należy wystąpić do tego organu ze stosownym wnioskiem. Należy w nim podać swoje szczegółowe dane, w tym imię, nazwisko, obywatelstwo i adres zamieszkania. Trzeba również wskazać szczegółowe informacje na temat samej nieruchomości, czyli nabywany tytuł prawny, adres, numer działki ewidencyjnej, powierzchnię, numer księgi wieczystej, cechy zabudowy i tak dalej. Niezbędne jest także określenie zbywcy, zdarzenia prawnego, na podstawie którego dojdzie do nabycia nieruchomości, celu nabycia nieruchomości, a także źródła pochodzenia środków finansowych na zakup nieruchomości.

Ostatecznie konieczne jest wskazanie czy zakup nieruchomości nastąpi do majątku osobistego czy do majątku wspólnego ze współmałżonkiem. Wniosek powinien też zawierać załączniki w postaci dokumentów potwierdzających więź cudzoziemca z Polską, określających nieruchomość, a także oświadczenie zbywcy o woli zbycia nieruchomości. Przy czym wszelkie dokumenty należy składać wraz z tłumaczeniem dokonanym przez tłumacza przysięgłego. Złożenie wniosku o wydanie zezwolenia wymaga też uiszczenia opłaty w kwocie 1.570 złotych.

Czy warto inwestować?


Zakup nieruchomości to dla wielu cudzoziemców szansa na osiedlenie się w Polsce na stałe. Posiadając własny dom, mieszkanie lub działkę można wręcz poczuć się Polakiem i stworzyć swojej rodzinie odpowiednie miejsce do życia. Nie dziwi zatem wysoki popyt na różnego rodzaju nieruchomości, w tym działki rekreacyjne i budowlane.

Robert Tomaszewski – Prezes Zarządu w firmie

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: