eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plNieruchomościAktualności › Mieszkania i budynki niemieszkalne w I kw. 2019 r.

Mieszkania i budynki niemieszkalne w I kw. 2019 r.

2019-06-21 09:23

Mieszkania i budynki niemieszkalne w I kw. 2019 r.

Budowa © rudzis - Fotolia.com

PRZEJDŹ DO GALERII ZDJĘĆ (10)

Najnowsze dane GUS dowodzą, że w I kwartale bieżącego roku odnotowano w naszym kraju wzrost liczby i powierzchni użytkowej mieszkań oraz oddanych do użytkowania budynków niemieszkalnych. Tych ostatnich przekazano do eksploatacji 5 672, a rozbudowa dotyczyła 758 obiektów.

Przeczytaj także: Mieszkania i budynki niemieszkalne w 2018 r.

Efekty rzeczowe budownictwa mieszkaniowego


W I kwartale 2019 roku oddano do użytkowania 47 425 mieszkań o łącznej powierzchni użytkowej 4 289,1 tys. m2 oraz liczbie izb równej 181 125. W porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku odnotowano wzrosty: liczby mieszkań o 2 791 (6,3%), powierzchni użytkowej mieszkań – o 74,3 tys. m2 (1,8%) oraz liczby izb – o 3 730 (2,1%).

Przeciętna powierzchnia użytkowa wybudowanego mieszkania wyniosła 90,4 m2 i w porównaniu do I kwartału roku 2018 zmniejszyła się o 4,0 m2. Średnia powierzchnia mieszkania w budynkach jednorodzinnych wyniosła 135,8 m2, natomiast w budynkach wielorodzinnych – 53,3 m2. Rozpatrując przeciętną powierzchnię użytkową mieszkania według form budownictwa, największe mieszkania odnotowano w budownictwie indywidualnym (143,3 m2), najmniejsze w komunalnym (45,5 m2).

fot. mat. prasowe

Mieszkania oddane do użytkowania w przeliczeniu na 1 tys. ludności

Liczba mieszkań oddanych do użytkowania wzrosła w I kwartale 2019 roku o 6,3% r/r


Porównanie danych dla poszczególnych województw w ujęciu bezwzględnym wskazuje, że najwięcej nowych mieszkań wybudowano w mazowieckim (20,3% wartości krajowej), małopolskim (11,8%) i dolnośląskim (11,2%). Analizując wskaźnik nasilenia budownictwa mieszkaniowego wyrażony liczbą mieszkań oddanych do użytkowania w przeliczeniu na 1 tys. ludności, największe wartości odnotowano w województwach: dolnośląskim i mazowieckim (po 1,8), małopolskim i pomorskim (po 1,6); najmniejsze w opolskim (0,6), świętokrzyskim i śląskim (po 0,7).

Prawie 61% nowo oddanych mieszkań w I kwartale 2019 roku wybudowali deweloperzy; inwestorzy indywidualni – 36,4%; pozostałe mieszkania powstały w spółdzielczej, komunalnej, społecznej czynszowej oraz zakładowej formie budownictwa (odpowiednio: 1,4%, 0,8%, 0,6% i 0,1% wartości ogółem).

W porównaniu z rokiem poprzednim zwiększył się udział mieszkań przeznaczonych na sprzedaż lub wynajem (o 3,5 p. proc.), natomiast udział mieszkań wybudowanych przez inwestorów indywidualnych zmniejszył się o 4,0 p. proc. Udziały pozostałych form budownictwa pozostały na zbliżonym poziomie.

Przewaga inwestorów indywidualnych zaznaczyła się w największym stopniu w strukturze budownictwa mieszkaniowego województwa podkarpackiego i świętokrzyskiego, w których udziały tej formy budownictwa kształtowały się na poziomie odpowiednio – 65,8% oraz 64,6%. Z kolei w województwach: dolnośląskim, zachodniopomorskim i mazowieckim odnotowano największe udziały budownictwa z przeznaczeniem na sprzedaż lub wynajem – odpowiednio: 76,7%; 74,7% oraz 71,8%.

Wszystkie mieszkania oddane do użytkowania w I kwartale bieżącego roku wyposażone były w podstawowe urządzenia techniczno-sanitarne (wodociąg, kanalizację oraz centralne ogrzewanie). Wodociąg z sieci posiadało 89,5% mieszkań, a kanalizację z odprowadzeniem do sieci 78,9%. W gaz z sieci wyposażonych było 39,2% mieszkań, natomiast w ciepłą wodę dostarczaną z elektrociepłowni, ciepłowni lub kotłowni osiedlowej – 40,8%. Do centralnej sieci grzewczej podłączonych było 40,8% mieszkań, a pozostałe mieszkania miały indywidualne centralne ogrzewanie (z tego 34,8% wyposażonych było w kotły/piece na paliwo gazowe, 20,9% w piece/kotły na paliwo stałe, a 3,5% w pozostałe rodzaje ogrzewania).

W I kwartale 2019 roku oddano do użytkowania 20 212 nowych budynków mieszkalnych o łącznej kubaturze 21 390,9 tys. m3 (odpowiednio 1,7% mniej i 9,4% więcej w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego). Budynki jednorodzinne stanowiły 97,0% wszystkich budynków oddanych do użytkowania. Mimo stosunkowo niewielkiego udziału (3,0%) budynków wielorodzinnych, wybudowano w nich 55,0% wszystkich mieszkań.

W budownictwie mieszkaniowym dominowała tradycyjna udoskonalona technologia wznoszenia, którą zastosowano, podobnie jak przed rokiem, przy budowie 98,4% nowych budynków mieszkalnych oddanych do użytkowania.
Biorąc pod uwagę liczbę kondygnacji, najwięcej wybudowano nowych budynków 2-kondygnacyjnych (66,4%) i 1-kondygnacyjnych (27,7%), w których znalazło się odpowiednio 31,8% i 12,4% ogółu oddanych do użytkowania mieszkań. Z kolei w budynkach 3-, 4- i 5-kondygnacyjnych (5,2% nowych budynków) usytuowanych zostało 29,2% mieszkań.

Przeciętny czas trwania budowy nowego budynku mieszkalnego, liczony od daty jego rozpoczęcia do terminu oddania budynku do użytkowania, w pierwszym kwartale 2019 roku skrócił się w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego o 1,6 miesiąca i wyniósł 40,2 miesiąca. Budynki wielorodzinne oddane do użytkowania w analizowanym okresie wznoszono w czasie ponad 2-krotnie krótszym niż jednorodzinne (odpowiednio 27,2 i 49,9 miesiąca).

Mieszkania, których budowę rozpoczęto oraz mieszkania, na których budowę wydano pozwolenia


W I kwartale 2019 roku rozpoczęto budowę 53 878 mieszkań, tj. o 5 900 mieszkań (o 12,3%) więcej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Mieszkania realizowane w budownictwie indywidualnym stanowiły 35,5% ogółu, zaś mieszkania przeznaczone na sprzedaż lub wynajem – 62,0%. Pozostałe 2,5% mieszkań, których budowę rozpoczęto, stanowiły inwestycje mieszkaniowe realizowane w spółdzielczej, komunalnej, społecznej czynszowej i zakładowej formie budownictwa.

W I kwartale 2019 roku wydano pozwolenia na budowę lub dokonano zgłoszeń z projektem budowlanym budowy 57 261 mieszkań, tj. o 14,0% mniej niż w przed rokiem, z czego 97,7% (podobnie jak przed rokiem) realizowanych będzie w nowych budynkach mieszkalnych. Pozostałe mieszkania powstaną w nowych budynkach niemieszkalnych, zbiorowego zamieszkania oraz w rozbudowywanych i przebudowywanych budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych.

Średnia prognozowana powierzchnia mieszkań w nowych budynkach wielorodzinnych ukształtowała się na poziome 55,9 m2 (I kwartał 2018 roku – 55,1 m2), a w budynkach jednorodzinnych – 134,4 m2 (przed rokiem – 136,0 m2).

Biorąc pod uwagę strukturę liczby mieszkań, na budowę których wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym według form budownictwa, największe udziały odnotowano dla budownictwa na sprzedaż lub wynajem (60,9%) oraz indywidualnego (36,9%). Pozostałe mieszkania będą realizowane w spółdzielczej, komunalnej, społecznej czynszowej i zakładowej formie budownictwa.

Efekty rzeczowe budownictwa budynków niemieszkalnych


W I kwartale 2019 roku przekazano do eksploatacji 5 672 nowe budynki niemieszkalne oraz rozbudowano 758 (odpowiednio o 1,0% więcej i 17,0% mniej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego). Łączna powierzchnia użytkowa nowych i rozbudowanych budynków niemieszkalnych wyniosła 3 718,7 tys. m2 – o 2,6% więcej niż w analogicznym okresie 2018 roku. Pod względem powierzchni przekazanej do eksploatacji w I kwartale 2019 roku przeważały budynki przemysłowe i magazynowe (50,7%). Znaczące udziały miały także pozostałe budynki niemieszkalne (20,3%) oraz budynki handlowo-usługowe (12,8%). Największe wzrosty oddanej do użytkowania powierzchni odnotowano dla hoteli i budynków zakwaterowania turystycznego (46,7%) oraz budynków przemysłowych i magazynowych (15,5%).

fot. mat. prasowe

Struktura powierzchni użytkowej budynków niemieszkalnych oddanych do użytkowania

Największy udział (50,7%) w oddanej do użytkowania powierzchni miały budynki przemysłowe i magazynowe.


Największą powierzchnię użytkową budynków niemieszkalnych w I kwartale 2019 r. oddano do użytkowania w województwach: mazowieckim (624,3 tys. m2), wielkopolskim (550,0 tys. m2) i dolnośląskim (372,4 tys. m2), najmniejszą zaś w opolskim (77,8 tys. m2), lubuskim (79,0 tys. m2) i świętokrzyskim (100,5 tys. m2). W stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, największy przyrost powierzchni odnotowano w województwach: dolnośląskim (wzrost o 50,7%), świętokrzyskim (47,4%), lubelskim (28,8%) oraz łódzkim (22,0%).

fot. mat. prasowe

Powierzchnia użytkowa budynków niemieszkalnych oddanych do użytkowania

Powierzchnia użytkowa budynków niemieszkalnych oddanych do użytkowania na terenie województwa mazowieckiego, wielkopolskiego i dolnośląskiego stanowiła blisko 42% ogółu oddanej powierzchni w kraju.


Budynki niemieszkalne stanowią niejednorodną kategorię obiektów budowlanych. W celu uzupełnienia ogólnego opisu, poniżej przedstawiono krótką charakterystykę wybranych grup i klas budynków wg Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych.

Budynki biurowe


W I kwartale 2019 r. oddano do użytkowania 141 nowych budynków biurowych, co oznaczało wzrost o 7,6% względem analogicznego okresu roku 2018.

fot. mat. prasowe

Powierzchnia użytkowa budynków biurowych oddanych do użytkowania

W I kwartale 2019 r. oddano do użytkowania 141 nowych budynków biurowych.


Łączna powierzchnia użytkowa charakteryzowanych budynków wyniosła 223,8 tys. m2, a największa jej część przypadła na województwa: mazowieckie (24,3% wartości krajowej), wielkopolskie (23,7%) i małopolskie (16,1%). Z kolei najmniejszy jej udział odnotowano w województwach: lubelskim (0,4%), kujawsko-pomorskim (1,0%) i lubuskim (1,1%).

Budynki handlowo-usługowe


W omawianym okresie oddano do eksploatacji 621 nowych budynków handlowo-usługowych (spadek o 0,8% w stosunku do I kwartału 2018 r.). Łączna powierzchnia użytkowa tego typu budynków wyniosła 474,4 tys. m2, co oznaczało spadek o 10,8% w stosunku do I kwartału 2018 r. Województwami, na terenie których odnotowano największą nowo wybudowaną powierzchnię handlowo-usługową, były: małopolskie (19,0% udziału w kraju) oraz mazowieckie i śląskie (po 13,1%). Najmniejszą powierzchnię oddano do użytkowania w województwach: lubuskim (1,5%), opolskim (1,7%) i świętokrzyskim (2,2%).

fot. mat. prasowe

Powierzchnia użytkowa budynków handlowo-usługowych oddanych do użytkowania

Najmniejszą powierzchnię oddano do użytkowania w województwach: lubuskim (1,5%), opolskim (1,7%) i świętokrzyskim (2,2%).


Budynki przemysłowe


W I kwartale 2019 roku wybudowano 249 nowych budynków przemysłowych (spadek o 4,2% w porównaniu z analogicznym okresem roku 2018). Ich łączna powierzchnia użytkowa wyniosła 841,3 tys. m2 i była większa o 33,1% niż rok wcześniej. Największy udział w powierzchni budynków przemysłowych miały województwa: dolnośląskie (21,8%), wielkopolskie (14,2%) oraz łódzkie (8,8%), najmniejszy: świętokrzyskie (0,7%), kujawsko-pomorskie (2,2%) i opolskie (2,3%).

fot. mat. prasowe

Powierzchnia użytkowa budynków przemysłowych oddanych do użytkowania

Największy udział w powierzchni budynków przemysłowych miały województwa: dolnośląskie (21,8%), wielkopolskie (14,2%) oraz łódzkie (8,8%)


Budynki magazynowe


W analizowanym okresie przekazano do użytkowania 615 nowych budynków magazynowych (o 0,8% więcej niż przed rokiem). Łączna powierzchnia użytkowa tego rodzaju budynków wzrosła względem poprzedniego roku o 4,4% i wyniosła 1 046,0 tys. m2, osiągając największą wartość w województwach: mazowieckim (20,1% udziału w kraju), łódzkim (17,6%) i wielkopolskim (13,3%). Najmniejszą powierzchnię odnotowano w podlaskim (1,3%), lubuskim (1,6%) oraz zachodniopomorskim (1,7%).

fot. mat. prasowe

Powierzchnia użytkowa budynków magazynowych oddanych do użytkowania

Najmniejszą powierzchnię odnotowano w podlaskim (1,3%), lubuskim (1,6%) oraz zachodniopomorskim (1,7%).


Budynki gospodarstw rolnych


W I kwartale 2019 roku wybudowano 1 786 nowych budynków gospodarstw rolnych – o 2,6% mniej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Łączna powierzchnia użytkowa tego typu obiektów wyniosła 702,0 tys. m2 (spadek o 8,6% w stosunku do I kwartału 2018 r.). Największym udziałem powierzchni w wartości ogólnopolskiej cechowały się województwa: mazowieckie (24,4%), wielkopolskie (24,0%) oraz lubelskie (10,4%), najmniejszym: lubuskie, zachodniopomorskie oraz śląskie – odpowiednio 0,6%, 0,7% oraz 1,2%.

fot. mat. prasowe

Powierzchnia użytkowa budynków gospodarstw rolnych oddanych do użytkowania

Największym udziałem powierzchni w wartości ogólnopolskiej cechowały się województwa: mazowieckie (24,4%), wielkopolskie (24,0%) oraz lubelskie (10,4%)


Pozwolenia na budowę nowych budynków niemieszkalnych


W I kwartale 2019 roku wydano pozwolenia na budowę 7 518 nowych budynków niemieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej 4 460,4 tys. m². W porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego odnotowano spadek liczby i powierzchni budynków – odpowiednio o 3,6% i 22,9%. Wzrost planowanej do wybudowania powierzchni użytkowej nowych budynków niemieszkalnych odnotowano w przypadku budynków handlowo-usługowych (o 1,5%). Pozostałe kategorie budynków charakteryzowały spadki – największe w przypadku hoteli i budynków zakwaterowania turystycznego (o 57,6%), ogólnodostępnych obiektów kulturalnych, budynków o charakterze edukacyjnym, budynków szpitali i zakładów opieki medycznej oraz budynków kultury fizycznej (o 41,3%), a także budynków przemysłowych i magazynowych (o 26,9%). W strukturze powierzchni użytkowej nowych budynków, na budowę których wydano pozwolenia, dominowały budynki przemysłowe i magazynowe (41,2%), pozostałe budynki niemieszkalne (24,1%) oraz budynki handlowo-usługowe (15,5%).

fot. mat. prasowe

Struktura powierzchni użytkowej nowych budynków niemieszkalnych, na których budowę wydano pozwolenia

Największy udział (41,2%) w powierzchni użytkowej nowych budynków niemieszkalnych, na których budowę wydano pozwolenia, miały budynki przemysłowe i magazynowe.


Według pozwoleń wydanych w I kwartale 2019 r., największą powierzchnię nowych budynków niemieszkalnych planuje się wybudować w województwach: mazowieckim (825,3 tys. m2), wielkopolskim (531,9 tys. m2) i śląskim (477,6 tys. m2), najmniejszą zaś w świętokrzyskim (84,8 tys. m2), opolskim (105,8 tys. m2) oraz warmińsko-mazurskim (145,3 tys. m2). Największy wzrost planowanej do wybudowania powierzchni w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego zanotowano w województwach: opolskim (55,8%), kujawsko-pomorskim (49,8%) oraz śląskim (44,5%).

W rozpatrywanym okresie wydano 10 927 pozwoleń na budowę lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym budowy nowych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, co stanowiło wzrost o 4,3% w stosunku do I kwartału 2018 r.

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Advertisement

REKLAMA

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: