eGospodarka.pl

eGospodarka.plNieruchomościAktualności › Mieszkania i budynki niemieszkalne w 2018 r.

Mieszkania i budynki niemieszkalne w 2018 r.

2019-03-21 11:26

Mieszkania i budynki niemieszkalne w 2018 r.

Budowa © hcast - Fotolia.com

PRZEJDŹ DO GALERII ZDJĘĆ (10)

GUS prezentuje najświeższe dane odnośnie wyników, jakie w minionym roku odnotowały w naszym kraju budownictwo mieszkaniowe oraz niemieszkaniowe. Okazuje się, że ostatnie 12 miesięcy zaowocowało wzrostem liczby oraz powierzchni użytkowej mieszkań. Jednocześnie mieliśmy niewielki spadek w zakresie liczby i powierzchni użytkowej oddanych do użytkowania obiektów niemieszkalnych.

Przeczytaj także: GUS: mieszkania i budynki niemieszkalne w I poł. 2020 r.

Efekty rzeczowe budownictwa mieszkaniowego


W 2018 roku oddano do użytkowania 185 170 mieszkań o łącznej powierzchni użytkowej 16 708,7 tys. m2 oraz liczbie izb równej 713 552. W porównaniu z poprzednim rokiem odnotowano wzrosty: liczby mieszkań o 6828 (3,8%), powierzchni – o 168,4 tys. m2 (1,0%) oraz liczby izb – o 16 495 (2,4%).

fot. mat. prasowe

Mieszkania oddane do użytkowania w przeliczeniu na 1 tys. mieszkańców

Liczba mieszkań oddanych do użytkowania wzrosła w 2018 roku o 3,8% r/r


Przeciętna powierzchnia użytkowa wybudowanego mieszkania wyniosła 90,2 m2 i w porównaniu do roku 2017 zmniejszyła się o 2,5 m2. Średnia powierzchnia mieszkania w nowych budynkach jednorodzinnych wyniosła 136,0 m2, natomiast w nowych budynkach wielorodzinnych – 53,0 m2. Rozpatrując przeciętną powierzchnię mieszkania według form budownictwa, największe mieszkania odnotowano w budownictwie indywidualnym (144,2 m2), najmniejsze w komunalnym (40,7 m2).

Porównanie danych dla poszczególnych województw w ujęciu bezwzględnym wskazuje, że najwięcej nowych mieszkań wybudowano: w mazowieckim (22,2% wartości krajowej), wielkopolskim (10,7%) i dolnośląskim (10,0%). Analizując wskaźnik nasilenia budownictwa mieszkaniowego wyrażony liczbą mieszkań oddanych do użytkowania w przeliczeniu na 1 tys. mieszkańców, największe wartości odnotowano w województwach: mazowieckim (7,6), pomorskim (7,2) i dolnośląskim (6,4); najmniejsze: w opolskim (2,4), świętokrzyskim (2,6) i śląskim (2,7).

Prawie 61% nowo oddanych mieszkań w 2018 r. wybudowali deweloperzy, inwestorzy indywidualni – 35,8%; pozostałe mieszkania powstały w spółdzielczej, komunalnej, społecznej czynszowej oraz zakładowej formie budownictwa (odpowiednio: 1,6%, 1,0%, 0,8% i 0,1% wartości ogółem).

W porównaniu z rokiem poprzednim zwiększył się udział mieszkań przeznaczonych na sprzedaż lub wynajem (o 1,8 p. proc.), natomiast udział mieszkań wybudowanych przez inwestorów indywidualnych zmniejszył się o 2,1 p. proc. Udziały pozostałych form budownictwa pozostały na zbliżonym poziomie.

Przewaga inwestorów indywidualnych zaznaczyła się w największym stopniu w strukturze budownictwa mieszkaniowego województwa świętokrzyskiego i podkarpackiego, w których udziały tej formy budownictwa kształtowały się na poziomie odpowiednio - 69,4% oraz 60,5%. Z kolei w województwach: mazowieckim, dolnośląskim i pomorskim odnotowano największe udziały budownictwa z przeznaczeniem na sprzedaż lub wynajem – odpowiednio: 76,3%, 74,8% oraz 73,3%.

Wszystkie mieszkania oddane do użytkowania wyposażone były w podstawowe urządzenia techniczno-sanitarne (wodociąg, kanalizację oraz centralne ogrzewanie). Wodociąg z sieci posiadało 95,4% mieszkań, a kanalizację z odprowadzeniem do sieci 81,6%. W gaz z sieci wyposażonych było 38,4% mieszkań, natomiast w ciepłą wodę dostarczaną z elektrociepłowni, ciepłowni lub kotłowni osiedlowej – 40,8%. Do centralnej sieci grzewczej podłączonych było 40,9% mieszkań, a w 59,1% przypadków wykazano indywidualne centralne ogrzewanie (22,1% stanowiły piece/kotły na paliwo stałe; 33,9% - kotły/piece na paliwo gazowe; pozostałe formy ogrzewania – 3,1%).
W 2018 roku oddano do użytkowania 79 295 nowych budynków mieszkalnych o łącznej kubaturze 80 123,3 tys. m3 (odpowiednio o 0,7% i 0,5% więcej w porównaniu do roku poprzedniego). Budynki jednorodzinne stanowiły 96,6% wszystkich budynków oddanych do użytkowania. Mimo stosunkowo niewielkiego udziału (3,4%) budynków wielorodzinnych, wybudowano w nich 54,9% wszystkich mieszkań.

W budownictwie mieszkaniowym dominowała tradycyjna udoskonalona technologia wznoszenia, którą zastosowano przy budowie 98,5% nowych budynków mieszkalnych oddanych do użytkowania; w roku poprzednim udział ten wyniósł 99,1%.

Biorąc pod uwagę liczbę kondygnacji, najwięcej wybudowano budynków 2-kondygnacyjnych (67,8%) i 1-kondygnacyjnych (26,9% nowych budynków), w których znalazło się odpowiednio 32,9% i 12,1% ogółu oddanych do użytkowania mieszkań. Z kolei w budynkach 3-, 4- i 5-kondygnacyjnych (4,7% nowych budynków) usytuowanych zostało 31,2% mieszkań.

Przeciętny czas trwania budowy nowego budynku mieszkalnego, liczony od daty jej rozpoczęcia do terminu oddania budynku do użytkowania, w 2018 roku skrócił się, w stosunku do roku poprzedniego, o 3 miesiące i wyniósł 39,6 miesiąca. Budynki wielorodzinne wybudowane w analizowanym okresie wznoszono w czasie ponad 2-krotnie krótszym niż jednorodzinne (odpowiednio 22,2 i 48,7 miesiąca).

Mieszkania, których budowę rozpoczęto oraz mieszkania, na których budowę wydano pozwolenia


W 2018 roku rozpoczęto budowę 221 907 mieszkań, tj. o 15 917 mieszkań (o 7,7%) więcej niż w roku 2017. Mieszkania realizowane w budownictwie indywidualnym stanowiły 38,4% ogółu, zaś mieszkania przeznaczone na sprzedaż lub wynajem – 59,3%. Pozostałe 2,3% mieszkań, których budowę rozpoczęto, stanowiły inwestycje mieszkaniowe realizowane w spółdzielczej, komunalnej, społecznej czynszowej i zakładowej formie budownictwa.

W 2018 roku wydano pozwolenia na budowę lub dokonano zgłoszeń z projektem budowlanym budowy 257 568 mieszkań tj. o 2,7% więcej niż w 2017 r., z czego 97,5% zrealizowanych będzie w nowych budynkach mieszkalnych (wobec 96,8% w roku 2017). Pozostałe mieszkania powstaną w nowych budynkach niemieszkalnych i zbiorowego zamieszkania oraz w rozbudowywanych i przebudowywanych budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych.

Średnia prognozowana powierzchnia mieszkań w nowych budynkach wielorodzinnych ukształtowała się na poziome 55,1 m2 (2017 rok – 56,1 m2), a w budynkach jednorodzinnych – 136,7 m2 (2017 rok – 137,3 m2).

Biorąc pod uwagę strukturę liczby mieszkań, na budowę których wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym wg form budownictwa, największe udziały odnotowano dla budownictwa „na sprzedaż lub wynajem” (62,2%) oraz „indywidualnego” (35,6%). Pozostałe mieszkania będą realizowane w spółdzielczej, komunalnej, społecznej czynszowej i zakładowej formie budownictwa.

Efekty rzeczowe budownictwa budynków niemieszkalnych


W roku 2018 przekazano do eksploatacji 22 917 nowych budynków niemieszkalnych oraz rozbudowano 3 698 (odpowiednio o 2,2% i 3,8% mniej niż w roku poprzednim). Łączna powierzchnia użytkowa nowych i rozbudowanych budynków niemieszkalnych wyniosła 15 964,2 tys. m2, o 0,7% mniej niż w roku 2017. Pod względem powierzchni przekazanej do eksploatacji w roku 2018 przeważały budynki przemysłowe i magazynowe (44,4%). Znaczące udziały miały „pozostałe budynki niemieszkalne” (21,1%) oraz budynki handlowo-usługowe (14,7%). Największe wzrosty oddanej do użytkowania powierzchni odnotowano dla budynków biurowych (30,6%) oraz hoteli i budynków zakwaterowania turystycznego (30,0%).

fot. mat. prasowe

Struktura powierzchni użytkowej budynków niemieszkalnych oddanych do użytkowania w 2018 r.

Największy udział (44,4%) w oddanej do użytkowania powierzchni miały budynki przemysłowe i magazynowe.


Największą powierzchnię użytkową budynków niemieszkalnych w 2018 r. oddano do użytkowania w województwach: mazowieckim (2 418,5 tys. m2), wielkopolskim (2 115,4 tys. m2) i śląskim (1 795,4 tys. m2), najmniejszą zaś w opolskim (356,5 tys. m2), świętokrzyskim (395,0 tys. m2) i lubuskim (524,2 tys. m2). W stosunku do roku poprzedniego, największy przyrost powierzchni odnotowano w województwie świętokrzyskim (wzrost o 41,9%), lubuskim (38,0%), pomorskim (30,9%) oraz warmińsko-mazurskim (29,9%).

fot. mat. prasowe

Powierzchnia użytkowa budynków niemieszkalnych oddanych do użytkowania w 2018 r. wg województw

Powierzchnia użytkowa budynków niemieszkalnych oddanych do użytkowania na terenie województwa mazowieckiego, wielkopolskiego i śląskiego stanowiła blisko 40% ogółu oddanej powierzchni w kraju.


Budynki niemieszkalne stanowią niejednorodną kategorię obiektów budowlanych, w celu uzupełnienia ogólnego opisu, poniżej przedstawiono krótką charakterystykę wybranych grup i klas budynków wg Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych.

Budynki biurowe


W 2018 r. oddano do użytkowania 520 nowych budynków biurowych, co oznaczało wzrost o 15,3% względem roku 2017. Łączna powierzchnia użytkowa charakteryzowanych budynków wyniosła 1234,3 tys. m2, a największa jej część przypadła na województwa: mazowieckie (28,2% wartości krajowej), małopolskie (16,5%) i dolnośląskie (13,3%). Z kolei najmniejszy jej udział odnotowano w województwie podlaskim, opolskim (po 0,6%) i lubuskim (0,7%).

fot. mat. prasowe

Powierzchnia użytkowa budynków biurowych oddanych do użytkowania w 2018 r. wg województw

W 2018 r. oddano do użytkowania 520 nowych budynków biurowych.


Budynki handlowo-usługowe


W roku 2018 oddano do eksploatacji 2 624 nowe budynki handlowo-usługowe (spadek o 2,7% r/r). Łączna powierzchnia użytkowa tego typu budynków wyniosła 2 343,9 tys. m2, co oznaczało wzrost o 4,5% w stosunku do poprzedniego roku. Województwami, na terenie których odnotowano największą nowo wybudowaną powierzchnię handlowo-usługową, były: śląskie (17,8% udziału w kraju), mazowieckie (13,4%), wielkopolskie (11,1%) oraz pomorskie (10,9%). Najmniejszą powierzchnię oddano do użytkowania w województwie opolskim (1,6%) i zachodniopomorskim (2,2%).

fot. mat. prasowe

Powierzchnia użytkowa budynków handlowo-usługowych oddanych do użytkowania w 2018 r. wg województw

Łączna powierzchnia użytkowa tego typu budynków wyniosła 2 343,9 tys. m2


Budynki przemysłowe


W 2018 roku wybudowano 1 083 nowe budynki przemysłowe, co oznaczało wzrost o 10,6% w porównaniu z 2017 rokiem. Łączna ich powierzchnia użytkowa wyniosła 3 033,2 tys. m2 i była większa o 1,9% niż rok wcześniej. Największy udział w powierzchni budynków przemysłowych posiadało województwo śląskie (16,5%), dolnośląskie (9,9%) oraz wielkopolskie (9,5%); najmniejszy - województwo lubelskie (2,1%) oraz kujawsko-pomorskie i świętokrzyskie (po 2,8%).

fot. mat. prasowe

Powierzchnia użytkowa budynków przemysłowych oddanych do użytkowania w 2018 r. wg województw

Łączna powierzchnia użytkowa budynków przemysłowych wyniosła 3 033,2 tys. m2 i była większa o 1,9% niż rok wcześniej.


Budynki magazynowe


W 2018 roku przekazano do użytkowania 2 182 nowe budynki magazynowe (spadek o 5,1% r/r). Łączna powierzchnia użytkowa tego rodzaju budynków spadła względem poprzedniego roku o 11,7% i wyniosła 4 063,0 tys. m2, osiągając największą wartość w województwie mazowieckim (14,1% udziału w kraju), wielkopolskim (13,5%) i śląskim (13,2%). Najmniejszą powierzchnię odnotowano w województwie podlaskim (1,4%) oraz świętokrzyskim (1,9%)

fot. mat. prasowe

Powierzchnia użytkowa budynków magazynowych oddanych do użytkowania w 2018 r. wg województw

W 2018 roku przekazano do użytkowania 2 182 nowe budynki magazynowe.


Budynki gospodarstw rolnych


W 2018 roku wybudowano 6 867 nowych budynków gospodarstw rolnych – 0,9% mniej niż rok wcześniej. Łączna powierzchnia użytkowa tego typu obiektów wyniosła 3 135,6 tys. m2 (spadek o 6,5% r/r). Największym udziałem powierzchni w wartości ogólnopolskiej cechowało się województwo wielkopolskie (22,8%) oraz mazowieckie (21,6%), najmniejszym województwa: podkarpackie, dolnośląskie oraz zachodniopomorskie - odpowiednio 1,2%, 1,3% oraz 1,5%.

fot. mat. prasowe

Powierzchnia użytkowa budynków gospodarstw rolnych oddanych do użytkowania w 2018 r. wg województw

Łączna powierzchnia użytkowa tego typu obiektów wyniosła 3 135,6 tys. m2


Pozwolenia na budowę nowych budynków niemieszkalnych


W 2018 roku wydano pozwolenia na budowę 35 873 nowych budynków niemieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej 21 882,5 tys. m². W porównaniu z rokiem poprzednim nastąpił wzrost powierzchni o 6,4%, natomiast dla liczby budynków odnotowano spadek o 4,7%. Największą dynamikę planowanej do wybudowania powierzchni użytkowej nowych budynków niemieszkalnych odnotowano w przypadku hoteli i budynków zakwaterowania turystycznego (więcej o 76,5%), budynków przemysłowych i magazynowych (14,2%) oraz handlowo-usługowych (6,1%). W strukturze powierzchni użytkowej nowych budynków, na budowę których wydano pozwolenia, dominowały budynki przemysłowe i magazynowe (45,9%), pozostałe budynki niemieszkalne (22,1%) oraz budynki handlowo-usługowe (12,7%).

fot. mat. prasowe

Struktura powierzchni użytkowej nowych budynków niemieszkalnych, na których budowę wydano pozwolenia

Największy udział (45,9%) w powierzchni użytkowej nowych budynków niemieszkalnych, na których budowę wydano pozwolenia, miały budynki przemysłowe i magazynowe.


Według pozwoleń wydanych w 2018 r. największą powierzchnię nowych budynków niemieszkalnych planuje się wybudować w województwach: mazowieckim (3 364,2 tys. m2), wielkopolskim (3 154,3 tys. m2) i łódzkim (2 376,4 tys. m2), najmniejszą zaś w opolskim (399,7 tys. m2), lubuskim (491,4 tys. m2) oraz świętokrzyskim (558,8 tys. m2). Największy wzrost planowanej do wybudowania powierzchni w stosunku do roku poprzedniego zanotowano w województwie świętokrzyskim (44,9%), łódzkim (41,1%) oraz podlaskim (38,9%).

W 2018 r. wydano 50 595 pozwoleń na budowę lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym budowy nowych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, co stanowi wzrost o 5,1% w stosunku do roku 2017.

Przeczytaj także


Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: