eGospodarka.pl

eGospodarka.plNieruchomościAktualności › GUS: mieszkania i budynki niemieszkalne w I poł. 2021 r.

GUS: mieszkania i budynki niemieszkalne w I poł. 2021 r.

2021-09-10 11:13

GUS: mieszkania i budynki niemieszkalne w I poł. 2021 r.

Jakie wyniki budownictwa w I poł. 2021 roku? © pixabay.com

Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że w I połowie 2021 roku, w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego, odnotowano wzrost liczby i powierzchni mieszkań oddanych do użytkowania. Spadła natomiast powierzchnia przekazanych do eksploatacji budynków niemieszkalnych.

Przeczytaj także: GUS: mieszkania i budynki niemieszkalne w I poł. 2020 r.

Budownictwo mieszkaniowe


W I połowie 2021 roku oddano do użytkowania 105,6 tys. mieszkań o łącznej powierzchni użytkowej 10,0 mln m2 oraz liczbie izb równej 420,6 tys. W porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku odnotowano wzrosty: liczby mieszkań – o 8,5 tys. (8,8%), powierzchni użytkowej mieszkań – o 1,4 mln m2 (16,1%) oraz liczby izb – o 52,7 tys. (14,3%).

Przeciętna powierzchnia użytkowa nowo oddanego mieszkania wyniosła 95,0 m2 (w pierwszych dwóch kwartałach 2020 roku – 89,0m2). Średnia powierzchnia mieszkania w budynkach jednorodzinnych ukształtowała się na poziomie 137,7 m2, natomiast w budynkach wielorodzinnych – 52,7 m2. Mieszkania indywidualne miały przeciętnie 143,0 m2 powierzchni, mieszkania przeznaczone na sprzedaż lub wynajem – 63,2 m2, natomiast mieszkania liczone łącznie w pozostałych formach budownictwa (tj. spółdzielczym, komunalnym, społecznym czynszowym oraz zakładowym) – 50,6 m2.

Porównanie danych dla poszczególnych województw w ujęciu bezwzględnym wskazuje, że najwięcej nowych mieszkań wybudowano w mazowieckim (18,1% wartości krajowej), dolnośląskim (11,3%) i wielkopolskim (11,2%). Wskaźnik nasilenia budownictwa mieszkaniowego, wyrażony liczbą mieszkań oddanych do użytkowania w przeliczeniu na 1 tys. ludności, wyniósł dla Polski 2,8. Największe wartości odnotowano w województwach: dolnośląskim (4,1), pomorskim (3,8), mazowieckim (3,5), wielkopolskim (3,4) i podlaskim (3,2); najmniejsze w: opolskim (1,6), śląskim (1,8), świętokrzyskim oraz warmińsko-mazurskim (po 1,9).

fot. pixabay.com

Jakie wyniki budownictwa w I poł. 2021 roku?

Odnotowano wzrost liczby i powierzchni mieszkań oddanych do użytkowania. Spadła natomiast powierzchnia przekazanych do eksploatacji budynków niemieszkalnych.


W omawianym okresie deweloperzy wybudowali 57,5% wszystkich nowo oddanych mieszkań, a inwestorzy indywidualni – 40,2%. W porównaniu z poprzednim rokiem udział mieszkań przeznaczonych na sprzedaż lub wynajem spadł o 7,0 p. proc. Wzrósł natomiast odsetek mieszkań wybudowanych przez inwestorów indywidualnych (o 6,5 p. proc.) oraz łączny udział mieszkań w pozostałych formach budownictwa (o 0,5 p. proc).

Przewaga inwestorów indywidualnych zaznaczyła się w największym stopniu w strukturze budownictwa mieszkaniowego województw: podkarpackiego, świętokrzyskiego i śląskiego, dla których udziały tej formy budownictwa kształtowały się na poziomie odpowiednio: 63,2%;57,4% i 57,2%. Z kolei w województwach: dolnośląskim, pomorskim i zachodniopomorskim odnotowano największe odsetki budownictwa przeznaczonego na sprzedaż lub wynajem – odpowiednio: 69,4%; 68,5% i 67,5%.

Wodociąg z sieci posiadało 91,6%, a kanalizację z odprowadzeniem do sieci 77,6% mieszkań oddanych do użytkowania (pozostałe lokale mieszkalne były podłączone do lokalnej infrastruktury wodno-kanalizacyjnej). W gaz z sieci wyposażonych było 40,9% mieszkań, natomiast w ciepłą wodę dostarczaną z elektrociepłowni, ciepłowni lub kotłowni osiedlowej – 33,6%.

Do centralnej sieci grzewczej podłączonych było 34,1% mieszkań, a pozostałe posiadały indywidualne centralne ogrzewanie (z tego 41,9% wyposażonych było w kotły/piece na paliwo gazowe, 17,4% w kotły/piece na paliwo stałe, a 6,6% w pozostałe rodzaje ogrzewania).

W pierwszej połowie 2021 roku oddano do użytkowania 51,5 tys. nowych budynków mieszkalnych, tj. o 24,9% więcej w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego.
Łączna ich kubatura wyniosła 49,6 mln m3 – 17,7% więcej r/r. Budynki jednorodzinne stanowiły 97,4% wszystkich budynków przekazanych do eksploatacji. W budynkach wielorodzinnych (2,6%) wybudowano 48,0% wszystkich mieszkań ulokowanych w nowych budynkach mieszkalnych.

W budownictwie mieszkaniowym dominowała tradycyjna udoskonalona technologia wznoszenia, którą zastosowano przy budowie 98,5% nowych budynków mieszkalnych oddanych do użytkowania.

Biorąc pod uwagę liczbę kondygnacji, najwięcej wybudowano budynków dwukondygnacyjnych (65,6%) i jednokondygnacyjnych (29,3%), w których znalazło się odpowiednio 36,2% i 14,8% ogółu przekazanych do użytku mieszkań. Z kolei w budynkach o trzech i więcej kondygnacjach (5,1% nowych budynków) usytuowanych zostało 49,0% mieszkań.

Przeciętny czas trwania budowy nowego budynku mieszkalnego, liczony od daty jej rozpoczęcia do terminu oddania budynku do użytkowania, w I połowie 2021 roku zwiększył się o 3,2 miesiąca w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego i wyniósł 41,6 miesiąca. Budynki wielorodzinne przekazane do eksploatacji w analizowanym okresie wznoszono w czasie ponad 2-krotnie krótszym niż jednorodzinne.

Mieszkania, których budowę rozpoczęto oraz mieszkania, na których budowę wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszeń z projektem budowlanym


W pierwszym półroczu 2021 roku rozpoczęto budowę 144,6 tys. mieszkań, tj. o 44,6 tys. mieszkań (44,6%) więcej niż rok wcześniej. Mieszkania realizowane w budownictwie indywidualnym stanowiły 37,5% ogółu, zaś mieszkania przeznaczone na sprzedaż lub wynajem – 60,7%. Pozostałe mieszkania zanotowano w spółdzielczej, komunalnej i społecznej czynszowej formie budownictwa.

W omawianym okresie wydano pozwolenia na budowę lub dokonano zgłoszeń z projektem budowlanym budowy 171,9 tys. mieszkań, tj. o 49,6 tys. mieszkań (40,5%) więcej niż przed rokiem, z czego 98,4% realizowane będzie w nowych budynkach mieszkalnych. Pozostałe mieszkania powstaną w nowych budynkach niemieszkalnych, zbiorowego zamieszkania oraz w rozbudowywanych i przebudowywanych budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych.

Średnia prognozowana powierzchnia mieszkania przyjęła wartość 92,2 m2, co oznaczało spadek o 2,2 m2 w stosunku do poprzedniego roku. W nowych budynkach wielorodzinnych wyniosła 54,2 m2, a w budynkach jednorodzinnych – 131,7 m2.

Biorąc pod uwagę strukturę liczby mieszkań, na budowę których wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym według form budownictwa, największe udziały odnotowano dla budownictwa na sprzedaż lub wynajem (63,7%) oraz indywidualnego (35,1%).

Pozostałe mieszkania będą realizowane w spółdzielczej, komunalnej, społecznej czynszowej i zakładowej formie budownictwa.

Budownictwo budynków niemieszkalnych


W I półroczu 2021 roku przekazano do eksploatacji 11,4 tys. nowych budynków niemieszkalnych oraz rozbudowano 1,2 tys. (odpowiednio o 4,8% więcej i 12,7% mniej niż w roku poprzednim).

Łączna powierzchnia użytkowa nowych i rozbudowanych budynków niemieszkalnych wyniosła 7,0 mln m2, o 15,4% mniej niż w analogicznym okresie 2020 roku. Pod względem powierzchni przekazanej do eksploatacji przeważały budynki przemysłowe i magazynowe (44,2%). Znaczące udziały miały także pozostałe budynki niemieszkalne (20,7%) oraz budynki handlowo-usługowe (13,1%). Największe wzrosty oddanej do użytkowania powierzchni odnotowano dla budynków transportu i łączności (o 21,8%) i ogólnodostępnych obiektów kulturalnych, budynków szpitali, edukacyjnych i kultury fizycznej (o 15,3%).

Największą powierzchnię użytkową budynków niemieszkalnych w I półroczu 2021 roku oddano do użytkowania w województwach: mazowieckim (1,5 mln m2), wielkopolskim
(979,7 tys. m2) i śląskim (607,7 tys. m2), najmniejszą zaś w opolskim (156,9 tys. m2) i świętokrzyskim (161,1 tys. m2). W stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, największy przyrost powierzchni odnotowano w województwie lubuskim (o 87,6%), warmińsko-mazurskim (o 55,0%) i świętokrzyskim (o 36,8%).

Budynki niemieszkalne stanowią niejednorodną kategorię obiektów budowlanych. W celu uzupełnienia ogólnego opisu, poniżej przedstawiono krótką charakterystykę wybranych grup
i klas budynków wg Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych.

Budynki biurowe


W I półroczu 2021 roku oddano do użytkowania 244 nowe budynki biurowe, co oznaczało spadek o 7,6% względem analogicznego okresu roku 2020. Łączna powierzchnia użytkowa charakteryzowanych budynków wyniosła 623,3 tys. m2 (wzrost o 4,3%), a największa jej część przypadła na województwo mazowieckie (49,5% wartości krajowej). Z kolei najmniejszy jej udział odnotowano w województwie opolskim (0,3%), świętokrzyskim (0,3%) i podlaskim (0,6%).

Budynki handlowo-usługowe


W omawianym okresie oddano do eksploatacji 1 362 nowe budynki handlowo-usługowe, (wzrost o 14,6% r/r). Łączna powierzchnia użytkowa budynków tego typu wyniosła 918,1 tys. m2, co oznaczało spadek o 1,8% w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku. Województwami, na terenie których odnotowano największą nowo wybudowaną powierzchnię handlowo-usługową, były: małopolskie (13,0% udziału w kraju), śląskie (11,1%) i zachodniopomorskie (10,9%). Najmniejszą powierzchnię oddano do użytkowania w województwie podlaskim (2,1%), opolskim (2,2%) i lubuskim (2,6%).

Budynki przemysłowe


W I półroczu 2021 roku wybudowano 490 nowych budynków przemysłowych (spadek o 9,3% w porównaniu z analogicznym okresem roku 2020). Ich łączna powierzchnia użytkowa wyniosła 1,1 mln m2 i była mniejsza o 37,5% niż rok wcześniej. Największy udział w powierzchni budynków
przemysłowych posiadały województwa: wielkopolskie (18,3%), śląskie (15,2%) oraz łódzkie (8,8%); najmniejszy – województwa: podlaskie (1,3%), lubuskie (1,7%) i świętokrzyskie (2,1%).

Budynki magazynowe


W analizowanym okresie przekazano do użytkowania 1 089 nowych budynków magazynowych (o 8,9% mniej niż przed rokiem). Łączna powierzchnia użytkowa tego rodzaju budynków zmniejszyła się względem poprzedniego roku o 23,9% i wyniosła 2,0 mln m2, osiągając największą wartość w województwach: mazowieckim (18,7% udziału w kraju), wielkopolskim (15,9%) i pomorskim (11,9%). Najmniejszą powierzchnię odnotowano w: świętokrzyskim (1,2%) oraz podlaskim (1,4%) i opolskim (1,5%).

Budynki gospodarstw rolnych


W I półroczu 2021 roku wybudowano 3 261 nowych budynków gospodarstw rolnych – o 3,8% więcej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Łączna powierzchnia użytkowa tego typu budynków wyniosła 1,3 mln m2 (spadek o 6,7% r/r). Największym udziałem powierzchni w wartości ogólnopolskiej cechowały się województwa: mazowieckie (32,1%), wielkopolskie (14,2%) i lubelskie (11,2%), najmniejszym: zachodniopomorskie (1,2%), lubuskie (1,3%) i pomorskie (1,8%).

Pozwolenia na budowę nowych budynków niemieszkalnych


W pierwszym półroczu 2021 roku wydano pozwolenia na budowę 16,7 tys. nowych budynków niemieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej 9,6 mln m². W porównaniu z rokiem poprzednim odnotowano wzrosty liczby oraz powierzchni budynków (odpowiednio o 20,1% i 37,2%). Zwiększenie planowanej do wybudowania powierzchni użytkowej nowych budynków niemieszkalnych odnotowano w przypadku budynków przemysłowych i magazynowych (o 73,4%), budynków handlowo-usługowych (o 54,3%), pozostałych budynków niemieszkalnych (o 6,0%) oraz budynków transportu i łączności (o 5,5%). Pozostałe kategorie budynków charakteryzowały spadki – największe w przypadku budynków biurowych (o 23,8%) oraz ogólnodostępnych obiektów kulturalnych, budynków o charakterze edukacyjnym, budynków szpitali i zakładów opieki medycznej oraz budynków kultury fizycznej (o 12,7%). W strukturze powierzchni użytkowej nowych budynków, na budowę których wydano pozwolenia, dominowały budynki przemysłowe i magazynowe (54,2%), pozostałe budynki niemieszkalne (18,5%) oraz budynki handlowo-usługowe (13,8%).

Według wydanych pozwoleń największą powierzchnię nowych budynków niemieszkalnych planuje się wybudować w województwach: wielkopolskim (1,3 mln m2), łódzkim (1,2 mln m2), śląskim i mazowieckim (po 1,1 mln m2) oraz dolnośląskim (844,8 tys. m2). Łączna powierzchnia użytkowa dla wymienionych województw stanowiła 57,4% ogółu planowanej do wybudowania powierzchni. Najmniejszą powierzchnię użytkową nowych budynków niemieszkalnych zanotowano w: świętokrzyskim (159,4 tys. m2), opolskim (195,3 tys. m2) oraz warmińsko-mazurskim (246,9 tys. m2). Największe wzrosty planowanej do wybudowania powierzchni w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego zanotowano w województwie śląskim (o 80,3%), dolnośląskim (o 73,7%) oraz łódzkim (o 72,4%).

W rozpatrywanym okresie wydano 24,8 tys. pozwoleń na budowę lub dokonano zgłoszeń z projektem budowlanym budowy nowych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, co stanowiło wzrost o 10,5% w stosunku do I półrocza 2020 roku.

Urząd Statystycznyw Lublinie
Dyrektor Krzysztof Markowski

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: