eGospodarka.pl

eGospodarka.plNieruchomościAktualności › Mieszkania i budynki niemieszkalne w I poł. 2019 r.

Mieszkania i budynki niemieszkalne w I poł. 2019 r.

2019-09-20 11:10

Mieszkania i budynki niemieszkalne w I poł. 2019 r.

Budowa © photo 5000 - Fotolia.com

PRZEJDŹ DO GALERII ZDJĘĆ (11)

GUS prezentuje najświeższe dane odnośnie wyników, jakie w I połowie bieżącego roku odnotowały w naszym kraju budownictwo mieszkaniowe oraz niemieszkaniowe. Okazuje się, że pierwsze trzy miesiące roku obu segmentom przyniosły wzrosty.

Przeczytaj także: Mieszkania i budynki niemieszkalne w I kw. 2019 r.

Efekty rzeczowe budownictwa mieszkaniowego


W I półroczu 2019 roku oddano do użytkowania 94 533 mieszkania o łącznej powierzchni użytkowej 8 509,3 tys. m2 oraz liczbie izb równej 360 593. W porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku odnotowano wzrosty: liczby mieszkań o 11 747 (14,2%), powierzchni użytkowej mieszkań – o 714,4 tys. m2 (9,2%) oraz liczby izb – o 31 157 (9,5%).

Przeciętna powierzchnia użytkowa wybudowanego mieszkania wyniosła 90,0 m2 i w porównaniu do I półrocza roku 2018 zmniejszyła się o 4,2 m2. Średnia powierzchnia mieszkania w budynkach jednorodzinnych wyniosła 135,2 m2, natomiast w budynkach wielorodzinnych – 53,2 m2. Rozpatrując przeciętną powierzchnię użytkową mieszkania według form budownictwa, największe mieszkania odnotowano w budownictwie indywidualnym (144,1 m2), najmniejsze w komunalnym (43,0 m2).

fot. mat. prasowe

Mieszkania oddane do użytkowania w przeliczeniu na 1 tys. ludności

Łączna powierzchnia mieszkań oddanych do użytkowania wzrosła w I półroczu 2019 roku o 9,2% r/r.


Porównanie danych dla poszczególnych województw w ujęciu bezwzględnym wskazuje, że najwięcej nowych mieszkań wybudowano w mazowieckim (20,6% wartości krajowej), małopolskim (11,8%) i wielkopolskim (10,7%). Analizując wskaźnik nasilenia budownictwa mieszkaniowego, wyrażony liczbą mieszkań oddanych do użytkowania w przeliczeniu na 1 tys. ludności, największe wartości odnotowano w województwach: mazowieckim (3,6), pomorskim (3,5) i małopolskim (3,3); najmniejsze w opolskim (1,2), świętokrzyskim i śląskim (po 1,4).

Ponad 62% nowo oddanych mieszkań w I półroczu 2019 roku wybudowali deweloperzy; inwestorzy indywidualni – 35,1%; pozostałe mieszkania powstały w spółdzielczej, komunalnej, społecznej czynszowej oraz zakładowej formie budownictwa (odpowiednio: 1,0%, 0,8%, 0,8% i 0,1% wartości ogółem).

W porównaniu z rokiem poprzednim zwiększył się udział mieszkań przeznaczonych na sprzedaż lub wynajem (o 4,2 p. proc.), natomiast udział mieszkań wybudowanych przez inwestorów indywidualnych zmniejszył się o 4,3 p. proc. Udziały pozostałych form budownictwa pozostały na zbliżonym poziomie.

Przewaga inwestorów indywidualnych zaznaczyła się w największym stopniu w strukturze budownictwa mieszkaniowego województwa świętokrzyskiego, podkarpackiego i śląskiego w których udziały tej formy budownictwa kształtowały się na poziomie odpowiednio – 64,3%; 57,5%; 54,4%. Z kolei w województwach: mazowieckim, zachodniopomorskim i dolnośląskim odnotowano największe udziały budownictwa z przeznaczeniem na sprzedaż lub wynajem – odpowiednio: 74,5%; 74,3% oraz 73,1%.

Wszystkie mieszkania oddane do użytkowania w I półroczu bieżącego roku wyposażone były w podstawowe urządzenia techniczno-sanitarne (wodociąg, kanalizację oraz centralne ogrzewanie). Wodociąg z sieci posiadało 89,1% mieszkań, a kanalizację z odprowadzeniem do sieci 79,4%. W gaz z sieci wyposażonych było 38,7% mieszkań, natomiast w ciepłą wodę dostarczaną z elektrociepłowni, ciepłowni lub kotłowni osiedlowej – 40,8%. Do centralnej sieci grzewczej podłączonych było 40,9% mieszkań, a pozostałe mieszkania miały indywidualne centralne ogrzewanie (z tego 35,9% wyposażonych było w kotły/piece na paliwo gazowe, 19,8% w piece/kotły na paliwo stałe, a 3,3% w pozostałe rodzaje ogrzewania).

W I półroczu 2019 roku oddano do użytkowania 39 965 nowych budynków mieszkalnych, tj. o 5,1 % więcej w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego. Łączna kubatura nowych budynków mieszkalnych wyniosła 42 100,0 tys. m3 – 13,7% więcej r/r. Budynki jednorodzinne stanowiły 96,7% wszystkich budynków oddanych do użytkowania. Mimo stosunkowo niewielkiego udziału (3,3%) budynków wielorodzinnych, wybudowano w nich 54,4% wszystkich mieszkań.

W budownictwie mieszkaniowym dominowała tradycyjna udoskonalona technologia wznoszenia, którą zastosowano, podobnie jak przed rokiem, przy budowie 98,5% nowych budynków mieszkalnych oddanych do użytkowania.

Biorąc pod uwagę liczbę kondygnacji, najwięcej wybudowano nowych budynków 2-kondygnacyjnych (66,2%) i 1-kondygnacyjnych (26,1%), w których znalazło się odpowiednio 31,9% i 12,5% ogółu oddanych do użytkowania mieszkań. Z kolei w budynkach 3-, 4- i 5-kondygnacyjnych (5,0% nowych budynków) usytuowanych zostało 29,7% mieszkań.

Przeciętny czas trwania budowy nowego budynku mieszkalnego, liczony od daty jego rozpoczęcia do terminu oddania budynku do użytkowania, w pierwszym półroczu 2019 roku skrócił się w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego o 1,4 miesiąca i wyniósł 39,5 miesiąca. Budynki wielorodzinne oddane do użytkowania w analizowanym okresie wznoszono w czasie ponad 2-krotnie krótszym niż jednorodzinne (odpowiednio 23,1 i 48,8 miesiąca).

Mieszkania, których budowę rozpoczęto oraz mieszkania, na których budowę wydano pozwolenia


W I półroczu 2019 roku rozpoczęto budowę 115 392 mieszkań, tj. o 1 726 mieszkań (o 1,5%) więcej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Mieszkania realizowane w budownictwie indywidualnym stanowiły 40,0% ogółu, zaś mieszkania przeznaczone na sprzedaż lub wynajem – 57,7%. Pozostałe 2,3% mieszkań, których budowę rozpoczęto, stanowiły inwestycje mieszkaniowe realizowane w spółdzielczej, komunalnej, społecznej czynszowej i zakładowej formie budownictwa.

W I półroczu 2019 roku wydano pozwolenia na budowę lub dokonano zgłoszeń z projektem budowlanym budowy 129 570 mieszkań, tj. o 2,0% mniej niż w przed rokiem, z czego 97,6% (podobnie jak przed rokiem) realizowanych będzie w nowych budynkach mieszkalnych. Pozostałe mieszkania powstaną w nowych budynkach niemieszkalnych, zbiorowego zamieszkania oraz w rozbudowywanych i przebudowywanych budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych.

Średnia prognozowana powierzchnia mieszkań w nowych budynkach wielorodzinnych ukształtowała się na poziome 55,1 m2 (I półrocze 2018 roku – 55,0 m2), a w budynkach jednorodzinnych – 135,3 m2 (przed rokiem – 136,9 m2).
Biorąc pod uwagę strukturę liczby mieszkań, na budowę których wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym według form budownictwa, największe udziały odnotowano dla budownictwa na sprzedaż lub wynajem (60,8%) oraz indywidualnego (37,4%). Pozostałe mieszkania będą realizowane w spółdzielczej, komunalnej, społecznej czynszowej i zakładowej formie budownictwa.

Efekty rzeczowe budownictwa budynków niemieszkalnych


W I półroczu 2019 r. przekazano do eksploatacji 11 259 nowych budynków niemieszkalnych oraz rozbudowano 1 560 (odpowiednio o 0,5% więcej i 12,4% mniej niż w roku poprzednim). Łączna powierzchnia użytkowa nowych i rozbudowanych budynków niemieszkalnych wyniosła 8 068,5 tys. m2, o 4,6% więcej niż w analogicznym okresie 2018 r.
Pod względem powierzchni przekazanej do eksploatacji w I półroczu 2019 r. przeważały budynki przemysłowe i magazynowe (53,3%). Znaczące udziały miały także pozostałe budynki niemieszkalne (18,2%) oraz budynki handlowo-usługowe (12,8%). Największe wzrosty oddanej do użytkowania powierzchni odnotowano dla budynków przemysłowych i magazynowych (24,1%) oraz hoteli i budynków zakwaterowania turystycznego (21,7%).

fot. mat. prasowe

Struktura powierzchni użytkowej budynków niemieszkalnych oddanych do użytkowania w I półroczu 2019 r

Największy udział (53,3%) w oddanej do użytkowania powierzchni miały budynki przemysłowe i magazynowe.


Największą powierzchnię użytkową budynków niemieszkalnych w I półroczu 2019 r. oddano do użytkowania w województwach: mazowieckim (1 283,7 tys. m2), wielkopolskim (1 126,2 tys. m2) i łódzkim (1 006,4 tys. m2), najmniejszą zaś w lubuskim (166,7 tys. m2), świętokrzyskim (199,2 tys. m2) i opolskim (209,8 tys. m2). W stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, największy przyrost powierzchni odnotowano w województwach: łódzkim (wzrost o 80,1%), dolnośląskim (47,1%), opolskim (14,4%) oraz wielkopolskim (13,6%).

fot. mat. prasowe

Powierzchnia użytkowa budynków niemieszkalnych oddanych do użytkowania w I poł. 2019 r. wg województ

Powierzchnia użytkowa budynków niemieszkalnych oddanych do użytkowania na terenie województwa mazowieckiego, wielkopolskiego i dolnośląskiego stanowiła ponad 42% ogółu oddanej powierzchni w kraju.


Budynki niemieszkalne stanowią niejednorodną kategorię obiektów budowlanych. W celu uzupełnienia ogólnego opisu, poniżej przedstawiono krótką charakterystykę wybranych grup i klas budynków wg Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych.

Budynki biurowe


W I półroczu 2019 r. oddano do użytkowania 279 nowych budynków biurowych, co oznaczało wzrost o 15,8% względem analogicznego okresu roku 2018. Łączna powierzchnia użytkowa charakteryzowanych budynków wyniosła 445,6 tys. m2, a największa jej część przypadła na województwa: mazowieckie (26,3% wartości krajowej), wielkopolskie (22,2%) i małopolskie (15,0%). Z kolei najmniejszy jej udział odnotowano w województwach: lubelskim (0,4%), podlaskim (1,2%) i opolskim (1,4%).

fot. mat. prasowe

Powierzchnia użytkowa budynków biurowych oddanych do użytkowania w I poł. 2019 r. wg województw

W I półroczu 2019 r. oddano do użytkowania 279 nowych budynków biurowych.


Budynki handlowo-usługowe


W omawianym okresie oddano do eksploatacji 1 315 nowych budynków handlowo-usługowych (wzrost o 5,9% w stosunku do I półrocza 2018 r.). Łączna powierzchnia użytkowa tego typu budynków wyniosła 1 029,8 tys. m2, co oznaczało spadek o 7,9% w stosunku do I półrocza 2018 r. Województwami, na terenie których odnotowano największą nowo wybudowaną powierzchnię handlowo-usługową, były: mazowieckie (19,4% udziału w kraju), małopolskie (13,0%) i śląskie (11,7%). Najmniejszą powierzchnię oddano do użytkowania w województwach: lubuskim (1,2%), opolskim (1,9%) i świętokrzyskim (2,0%).

fot. mat. prasowe

Powierzchnia użytkowa budynków handlowo-usługowych oddanych do użytkowania

Województwami, na terenie których odnotowano największą nowo wybudowaną powierzchnię handlowo-usługową, były: mazowieckie (19,4% udziału w kraju), małopolskie (13,0%) i śląskie (11,7%).


Budynki przemysłowe


W I półroczu 2019 roku wybudowano 535 nowych budynków przemysłowych (wzrost o 6,6% w porównaniu z analogicznym okresem roku 2018). Łączna powierzchnia użytkowa charakteryzowanych budynków wyniosła 2 063,6 tys. m2 i była większa o 35,0% niż rok wcześniej. Największy udział w powierzchni budynków przemysłowych miały województwa: dolnośląskie (19,6%), łódzkie (17,5%) oraz wielkopolskie (8,8%), najmniejszy: świętokrzyskie (1,0%), kujawsko-pomorskie (2,1%) i podlaskie (2,4%).

fot. mat. prasowe

Powierzchnia użytkowa budynków przemysłowych oddanych do użytkowania

Największy udział w powierzchni budynków przemysłowych miały województwa: dolnośląskie (19,6%) i łódzkie (17,5%).


Budynki magazynowe


W analizowanym okresie przekazano do użytkowania 1 229 nowych budynków magazynowych (o 10,7% więcej niż przed rokiem). Łączna powierzchnia użytkowa tego rodzaju budynków wzrosła względem poprzedniego roku o 15,6% i wyniosła 2 240,0 tys. m2, osiągając największą wartość w województwach: łódzkim (18,4% udziału w kraju), wielkopolskim (17,2%) i mazowieckim (16,0%). Najmniejszą powierzchnię odnotowano w: lubuskim (1,3%), lubelskim (1,5%) oraz podlaskim (1,6%).

fot. mat. prasowe

Powierzchnia użytkowa budynków magazynowych oddanych do użytkowania

W analizowanym okresie przekazano do użytkowania 1 229 nowych budynków magazynowych.


Budynki gospodarstw rolnych


W I półroczu 2019 roku wybudowano 3 329 nowych budynków gospodarstw rolnych – o 0,9% więcej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Łączna powierzchnia użytkowa tego typu obiektów wyniosła 1 350,8 tys. m2 (spadek o 13,7% w stosunku do I półrocza 2018 r.). Największym udziałem powierzchni w wartości ogólnopolskiej cechowały się województwa: mazowieckie (25,0%), wielkopolskie (21,6%) oraz podlaskie (10,2%), najmniejszym: zachodniopomorskie, lubuskie oraz śląskie - odpowiednio 0,9%, 1,1% oraz 1,3%.

fot. mat. prasowe

Powierzchnia użytkowa budynków gospodarstw rolnych oddanych do użytkowania

W I półroczu 2019 roku wybudowano 3 329 nowych budynków gospodarstw rolnych.


Pozwolenia na budowę nowych budynków niemieszkalnych


W I półroczu 2019 roku wydano pozwolenia na budowę 16 457 nowych budynków niemieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej 8 708,5 tys. m². W porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego odnotowano spadek liczby i powierzchni budynków – odpowiednio o 5,8% i 21,0%. Wszystkie kategorie budynków charakteryzował spadek planowanej do wybudowania powierzchni użytkowej – największe w przypadku hoteli i budynków zakwaterowania turystycznego (o 46,0%), ogólnodostępnych obiektów kulturalnych, budynków o charakterze edukacyjnym, budynków szpitali i zakładów opieki medycznej oraz budynków kultury fizycznej (o 43,5%) oraz budynków przemysłowych i magazynowych (o 24,1%).

W strukturze powierzchni użytkowej nowych budynków, na budowę których wydano pozwolenia, dominowały budynki przemysłowe i magazynowe (41,6%), pozostałe budynki niemieszkalne (25,7%) oraz budynki handlowo-usługowe (15,2%).

fot. mat. prasowe

Struktura powierzchni użytkowej nowych budynków niemieszkalnych

Największy udział (41,6%) w powierzchni użytkowej nowych budynków niemieszkalnych, na których budowę wydano pozwolenia, miały budynki przemysłowe i magazynowe.


Według pozwoleń wydanych w I półroczu 2019 r. największą powierzchnię nowych budynków niemieszkalnych planuje się wybudować w województwach: mazowieckim (1 485,2 tys. m2), wielkopolskim (1 071,0 tys. m2) i śląskim (845,4 tys. m2), najmniejszą zaś w świętokrzyskim (185,7 tys. m2), opolskim (188,3 tys. m2) oraz warmińsko-mazurskim (274,9 tys. m2). Największy wzrost planowanej do wybudowania powierzchni w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego zanotowano w województwach: opolskim (18,9%), lubuskim (14,1%) oraz kujawsko-pomorskim (8,0%).

fot. mat. prasowe

Powierzchnia użytkowa nowych budynków niemieszkalnych

Powierzchnia użytkowa nowych budynków niemieszkalnych, na których budowę wydano pozwolenia w województwie mazowieckim, wielkopolskim i śląskim, stanowiła ponad 39% ogółu planowanej do wybudowania powierzchni.


W rozpatrywanym okresie wydano 23 504 pozwolenia na budowę lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym budowy nowych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, co stanowiło wzrost o 1,5% w stosunku do I półrocza 2018 r.

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: