eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plNieruchomościAktualności › GUS: mieszkania i budynki niemieszkalne w I poł. 2022 r.

GUS: mieszkania i budynki niemieszkalne w I poł. 2022 r.

2022-09-12 11:35

GUS: mieszkania i budynki niemieszkalne w I poł. 2022 r.

Biurowiec © pixabay.com

Główny Urząd Statystyczny opublikował dane dotyczące budownictwa mieszkaniowego za okres I półrocza 2022 roku. Wynika z nich, że w badanym okresie odnotowano wzrost liczby i powierzchni mieszkań oddanych do użytkowania oraz powierzchni budynków niemieszkalnych przekazanych do eksploatacji.

Przeczytaj także: GUS: mieszkania i budynki niemieszkalne 2021 r.

Budownictwo mieszkaniowe


W pierwszej połowie 2022 r. oddano do użytkowania 109,5 tys. mieszkań o łącznej powierzchni użytkowej 10,5 mln m2 oraz liczbie izb równej 437,5 tys. W porównaniu z rokiem poprzednim odnotowano wzrosty: liczby mieszkań – o 4,1 tys. (3,9%), powierzchni użytkowej mieszkań – o 431,1 tys. m2 (4,3%) oraz liczby izb – o 17,6 tys. (4,2%).

Przeciętna powierzchnia użytkowa nowo oddanego mieszkania wyniosła 95,5 m2 (w 1 półroczu 2021 r. – 95,1 m2). Średnia powierzchnia mieszkania w budynkach jednorodzinnych ukształtowała się na poziomie 133,2 m2, natomiast w budynkach wielorodzinnych – 52,5 m2.

Mieszkania indywidualne miały przeciętnie 142,5 m2 powierzchni, mieszkania przeznaczone na sprzedaż lub wynajem – 63,1 m2, natomiast mieszkania liczone łącznie z pozostałych form budownictwa (tj. spółdzielczego, komunalnego, społecznego czynszowego oraz zakładowego) – 53,0 m2.

Porównanie danych dla poszczególnych województw w ujęciu bezwzględnym wskazuje, że najwięcej nowych mieszkań wybudowano w: mazowieckim (17,1% wartości krajowej), wielkopolskim (11,3%) i małopolskim (10,2%). Wskaźnik nasilenia budownictwa mieszkaniowego, wyrażony liczbą mieszkań oddanych do użytkowania w przeliczeniu na 1 tys. ludności, wyniósł dla Polski 2,9. Największe wartości odnotowano w województwach: pomorskim (3,7) wielkopolskim i mazowieckim (po 3,5) oraz małopolskim (3,3); najmniejsze w: opolskim (1,6), świętokrzyskim (2,0) i śląskim (2,1).

W omawianym okresie deweloperzy wybudowali 57,6% wszystkich nowo oddanych mieszkań, a inwestorzy indywidualni – 41,0%. W porównaniu z poprzednim rokiem wzrosły udziały mieszkań wybudowanych przez inwestorów indywidualnych oraz przeznaczonych na sprzedaż lub wynajem (o 0,8 p. proc. i 0,1 p. proc). Spadł natomiast łączny udział mieszkań z pozostałych form budownictwa (o 0,8 p. proc).

Przewaga inwestorów indywidualnych zaznaczyła się w największym stopniu w strukturze budownictwa mieszkaniowego województw: podkarpackiego, świętokrzyskiego i lubelskiego, dla których udziały tej formy budownictwa kształtowały się na poziomie odpowiednio: 61,9%, 59,3% i 53,9%. Z kolei w województwach: zachodniopomorskim, pomorskim, podlaskim odnotowano największe odsetki budownictwa przeznaczonego na sprzedaż lub wynajem – odpowiednio: 69,8%, 67,7% i 65,0%.

Wodociąg z sieci posiadało 91,9%, a kanalizację z odprowadzeniem do sieci 77,6% mieszkań oddanych do użytkowania (pozostałe lokale mieszkalne były podłączone do lokalnej infrastruktury wodno-kanalizacyjnej). W gaz z sieci wyposażonych było 42,1% mieszkań, natomiast w ciepłą wodę dostarczaną z elektrociepłowni, ciepłowni lub kotłowni osiedlowej – 31,9%.

Do centralnej sieci grzewczej podłączonych było 32,1% mieszkań, a pozostałe posiadały indywidualne centralne ogrzewanie (z tego 43,6% wyposażonych było w kotły/piece na paliwo gazowe, 14,5% w kotły/piece na paliwo stałe, a 9,8% w pozostałe rodzaje ogrzewania).

fot. pixabay.com

Biurowiec

W 1 półroczu 2022 r. oddano do użytkowania 264 nowe budynki biurowe.


W 1 połowie 2022 r. oddano do użytkowania 54,1 tys. nowych budynków mieszkalnych, tj. o 5,0% więcej w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego. Łączna ich kubatura wyniosła 51,8 mln m3 – 4,6% więcej r/r. Budynki jednorodzinne stanowiły 97,6% wszystkich budynków przekazanych do eksploatacji. W budynkach wielorodzinnych (2,4%) ulokowanych zostało 46,8% mieszkań oddanych do użytkowania we wszystkich nowych budynkach mieszkalnych.

W budownictwie mieszkaniowym dominowała tradycyjna udoskonalona technologia wznoszenia, którą zastosowano przy budowie 98,6% nowych budynków mieszkalnych oddanych do użytkowania.

Biorąc pod uwagę liczbę kondygnacji, najwięcej wybudowano budynków dwukondygnacyjnych (65,3%) i jednokondygnacyjnych (30,1%), w których znalazło się odpowiednio 37,1% i 15,5% ogółu przekazanych do użytku mieszkań. Z kolei w budynkach o trzech i więcej kondygnacjach (4,6% nowych budynków) usytuowanych zostało 47,4% mieszkań.

Przeciętny czas trwania budowy nowego budynku mieszkalnego oddanego do użytkowania (liczony od daty jej rozpoczęcia do terminu oddania budynku do użytkowania) w 1 półroczu 2022 r. zwiększył się o 1 miesiąc w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego i wyniósł 42,5 miesiąca. Budynki wielorodzinne przekazane do eksploatacji w analizowanym okresie wznoszono w czasie prawie 2-krotnie krótszym niż jednorodzinne.

Mieszkania, których budowę rozpoczęto oraz mieszkania, na których budowę wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszeń z projektem budowlanym


W 1 półroczu 2022 r. rozpoczęto budowę 119,7 tys. mieszkań, tj. o 24,9 tys. mieszkań (17,2%) mniej niż rok wcześniej. Mieszkania realizowane w budownictwie indywidualnym stanowiły 38,8% ogółu, zaś mieszkania przeznaczone na sprzedaż lub wynajem – 59,8%. Pozostałe mieszkania zanotowano w spółdzielczej, komunalnej, społecznej czynszowej i zakładowej formie budownictwa.

W omawianym okresie wydano pozwolenia na budowę lub dokonano zgłoszeń z projektem budowlanym budowy 171,4 tys. mieszkań, tj. o 0,5 tys. mieszkań (0,3%) mniej niż przed rokiem.

W nowych budynkach mieszkalnych realizowanych będzie 98,4% mieszkań, pozostałe powstaną w nowych budynkach niemieszkalnych, zbiorowego zamieszkania oraz w rozbudowywanych i przebudowywanych budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych. Dla 62,7% nowych budynków mieszkalnych podstawą wydania pozwolenia na budowę był miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (MPZP).

Średnia prognozowana powierzchnia mieszkania przyjęła wartość 88,4 m2, co oznaczało spadek o 3,7 m2 w stosunku do 1 półrocza 2021 r. W nowych budynkach wielorodzinnych wyniosła ona 53,5 m2, a w budynkach jednorodzinnych – 129,3 m2.

Biorąc pod uwagę strukturę liczby mieszkań, na budowę których wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym według form budownictwa, największe udziały odnotowano dla budownictwa na sprzedaż lub wynajem (68,9%) oraz indywidualnego (29,5%). Pozostałe mieszkania będą realizowane w spółdzielczej, komunalnej, społecznej czynszowej i zakładowej formie budownictwa.

Budownictwo niemieszkalne


W 1 półroczu 2022 r. przekazano do eksploatacji 11,3 tys. nowych budynków niemieszkalnych oraz rozbudowano 1,1 tys. (odpowiednio o 0,7% i 3,8% mniej niż w roku poprzednim). Łączna powierzchnia użytkowa nowych i rozbudowanych budynków niemieszkalnych wyniosła 8,2 mln m2, o 17,8% więcej niż w analogicznym okresie 2021 r. Pod względem powierzchni przekazanej do eksploatacji przeważały budynki przemysłowe i magazynowe (57,1%). Znaczące udziały miały także pozostałe budynki niemieszkalne (16,4%) oraz budynki handlowo-usługowe (10,4%). Wzrost oddanej do użytkowania powierzchni odnotowano dla: budynków przemysłowych i magazynowych (o 52,4%), budynków transportu i łączności (o 1,2%) oraz hoteli i budynków zakwaterowania turystycznego (o 0,1%).

Największą powierzchnię użytkową budynków niemieszkalnych w omawianym okresie oddano do użytkowania w województwach: wielkopolskim (1,4 mln m2), mazowieckim (1,3 mln m2) i dolnośląskim (749,9 tys. m2), najmniejszą zaś w opolskim (121,5 tys. m2), świętokrzyskim (169,9 tys. m2) i warmińsko-mazurskim (189,1 tys. m2). W stosunku do roku poprzedniego, największy przyrost powierzchni odnotowano w województwach: łódzkim (o 95,4%), dolnośląskim (o 92,0%) i podlaskim (o 82,3%).

Budynki niemieszkalne stanowią niejednorodną kategorię obiektów budowlanych. W celu uzupełnienia ogólnego opisu, poniżej przedstawiono krótką charakterystykę wybranych grup i klas budynków wg Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych.

Budynki biurowe


W 1 półroczu 2022 r. oddano do użytkowania 264 nowe budynki biurowe, co oznaczało wzrost o 8,2% względem analogicznego okresu roku 2021. Łączna powierzchnia użytkowa charakteryzowanych budynków wyniosła 477,6 tys. m2 (spadek o 23,4%), a największa jej część przypadła na województwa: mazowieckie (30,3% wartości krajowej), śląskie (16,1%) i pomorskie (13,6%). Z kolei najmniejszy jej udział odnotowano w województwach: podlaskim (0,02%), warmińsko-mazurskim (0,5%) i świętokrzyskim (0,8%).

Budynki handlowo-usługowe


W omawianym okresie oddano do eksploatacji 1 275 nowych budynków handlowo-usługowych (mniej o 6,4% r/r). Łączna powierzchnia użytkowa budynków tego typu wyniosła 858,4 tys. m2, co oznaczało spadek o 6,5% w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku. Województwami, na terenie których odnotowano największą nowo wybudowaną powierzchnię handlowo-usługową, były: mazowieckie (11,8% udziału w kraju), wielkopolskie (11,0%) i śląskie (10,7%). Najmniejszą powierzchnię oddano do użytkowania w wojewódz
twach: opolskim (2,1%), lubuskim i warmińsko-mazurskim (po 2,8%).

Budynki przemysłowe


W 1 półroczu 2022 r. wybudowano 468 nowych budynków przemysłowych (spadek o 4,5% w porównaniu z analogicznym okresem roku 2021). Ich łączna powierzchnia użytkowa wyniosła 1,7 mln m2 i była większa o 54,5% niż rok wcześniej. Największy udział w powierzchni budynków przemysłowych posiadały województwa: zachodniopomorskie (14,2%), śląskie (11,4%) oraz wielkopolskie (10,5%); najmniejszy – województwa: świętokrzyskie (1,3%), opolskie i lubelskie (po 2,0%).

Budynki magazynowe


W analizowanym okresie przekazano do użytkowania 1 223 nowe budynki magazynowe (o 12,3% więcej niż przed rokiem). Łączna powierzchnia użytkowa tego rodzaju budynków wzrosła względem poprzedniego roku o 51,2% i wyniosła 3,0 mln m2, osiągając największą wartość w województwach: wielkopolskim (24,0% udziału w kraju), mazowieckim (16,5%) i dolnośląskim (13,2%). Najmniejszą powierzchnię odnotowano w: świętokrzyskim (0,9%), warmińsko-mazurskim (1,1%) oraz lubelskim (1,2%).

Budynki gospodarstw rolnych


W 1 półroczu 2022 r. wybudowano 3 192 nowe budynki gospodarstw rolnych – o 2,1% mniej niż rok wcześniej. Łączna powierzchnia użytkowa tego typu budynków wyniosła 1,3 mln m2 (spadek o 6,7% r/r). Największym udziałem powierzchni w wartości ogólnopolskiej cechowały się województwa: wielkopolskie (26,3%) i mazowieckie (21,1%), najmniejszym – opolskie (1,0%), śląskie (1,3%) i dolnośląskie (1,8%).

Pozwolenia na budowę nowych budynków niemieszkalnych


W 1 półroczu 2022 r. wydano pozwolenia na budowę 16,0 tys. nowych budynków niemieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej 9,7 mln m². W przypadku ponad połowy nowych budynków niemieszkalnych (54,3%) pozwolenie wydano na podstawie MPZP. W porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego odnotowano spadek liczby planowanych do wybudowania budynków (o 4,2%), zaobserwowano natomiast wzrost ich powierzchni (o 1,3%). Zwiększenie powierzchni użytkowej nowych budynków niemieszkalnych, na budowę których wydano pozwolenia, odnotowano w przypadku: ogólnodostępnych obiektów kulturalnych, budynków o charakterze edukacyjnym, budynków szpitali i zakładów opieki medycznej oraz budynków kultury fizycznej (o 25,8%), hoteli i budynków zakwaterowania turystycznego (o 23,3%), budynków biurowych (o 2,0%) oraz budynków przemysłowych i magazynowych (o 0,8%). Spadki dotyczyły: budynków handlowo-usługowych (o 4,6%), pozostałych budynków niemieszkalnych (o 3,5%) oraz budynków transportu i łączności (o 1,7%). W strukturze powierzchni użytkowej nowych budynków, na których budowę wydano pozwolenia, dominowały: budynki przemysłowe i magazynowe (53,9%), pozostałe budynki niemieszkalne (17,6%) oraz budynki handlowo-usługowe (13,0%).

Według wydanych pozwoleń największą powierzchnię nowych budynków niemieszkalnych planuje się wybudować w województwach: mazowieckim (1,7 mln m2), śląskim (1,2 mln m2), wielkopolskim (1,1 mln m2), dolnośląskim (749,7 tys. m2) oraz łódzkim (743,9 tys. m2). Łączny udział wymienionych województw w ogóle planowanej do wybudowania powierzchni wyniósł 56,2%. Najmniejszą powierzchnię użytkową nowych budynków niemieszkalnych zanotowano w: opolskim (169,4 tys. m2), świętokrzyskim (197,9 tys. m2) oraz warmińsko-mazurskim (251,6 tys. m2). Największe wzrosty planowanej do wybudowania powierzchni w stosunku do roku poprzedniego zanotowano w województwach: lubuskim (o 125,1%) oraz mazowieckim (o 56,3%).

W rozpatrywanym okresie wydano 22,6 tys. pozwoleń na budowę lub dokonano zgłoszeń z projektem budowlanym budowy nowych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, z czego 50,7% stanowiły pozwolenia i zgłoszenia z projektem budowlanym wydane na podstawie MPZP. W stosunku do 1 półrocza 2021 r. odnotowano spadek o 9,1% liczby pozwoleń i zgłoszeń.

Urząd Statystyczny w Lublinie
Dyrektor Krzysztof Markowski

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (1)

  • Re: GUS: mieszkania i budynki niemieszkalne w I poł. 2022 r.

    majawerka / 2022-09-22 10:41:56    teraz takie lokalizacje jak Piotrków Trybunalski są na topie, bo osiedle Źródlana 31 Residence cieszy się sporym zainteresowaniem, jest kameralne, ceny za m2 są przystępne a miasteczko jest położone niedaleko Łodzi
    odpowiedz ] [ cytuj ]

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: