eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plNieruchomościAktualności › GUS: mieszkania i budynki niemieszkalne w 2022 r.

GUS: mieszkania i budynki niemieszkalne w 2022 r.

2023-03-13 11:43

GUS: mieszkania i budynki niemieszkalne w 2022 r.

Ile budów mieszkań rozpoczęto w 2022 roku? © pixabay.com

Główny Urząd Statystyczny opublikował dane dotyczące budownictwa mieszkaniowego za 2022 rok. Wynika z nich, że w badanym okresie w porównaniu do roku poprzedniego, odnotowano wzrost liczby i powierzchni mieszkań oddanych do użytkowania oraz powierzchni budynków niemieszkalnych przekazanych do eksploatacji.

Przeczytaj także: GUS: mieszkania i budynki niemieszkalne w I poł. 2022 r.

Budownictwo mieszkaniowe


W 2022 r. oddano do użytkowania 238,6 tys. mieszkań o łącznej powierzchni użytkowej 22,0 mln m2 oraz liczbie izb równej 928,8 tys. W porównaniu z rokiem poprzednim odnotowano wzrosty: liczby mieszkań – o 3,9 tys. (1,7%), powierzchni użytkowej mieszkań – o 223,4 tys. m2 (1,0%) oraz liczby izb – o 12,4 tys. (1,3%).

Przeciętna powierzchnia użytkowa nowo oddanego mieszkania wyniosła 92,3 m2 (wobec 92,9 m2 w 2021 r.). Średnia powierzchnia mieszkania w budynkach jednorodzinnych ukształtowała się na poziomie 131,2 m2, natomiast w budynkach wielorodzinnych – 52,1 m2. Mieszkania indywidualne miały przeciętnie 141,5 m2 powierzchni, mieszkania przeznaczone na sprzedaż lub wynajem – 62,4 m2, natomiast mieszkania liczone łącznie z pozostałych form budownictwa (tj. spółdzielczego, komunalnego, społecznego czynszowego oraz zakładowego) – 50,6 m2.

Porównanie danych dla poszczególnych województw w ujęciu bezwzględnym wskazuje, że najwięcej nowych mieszkań wybudowano w: mazowieckim (18,1% wartości krajowej), wielkopolskim (10,8%) i małopolskim (10,0%). Wskaźnik nasilenia budownictwa mieszkaniowego, wyrażony liczbą mieszkań oddanych do użytkowania w przeliczeniu na 1 tys. ludności, wyniósł dla Polski 6,3. Największe wartości odnotowano w województwach: pomorskim (8,8), mazowieckim (7,8) oraz dolnośląskim (7,7); najmniejsze w: opolskim (3,5), świętokrzyskim (3,7) i śląskim (4,3).

W omawianym okresie deweloperzy wybudowali 60,3% wszystkich nowo oddanych mieszkań, a inwestorzy indywidualni – 38,1%. W porównaniu z 2021 r. udział mieszkań wybudowanych przez inwestorów indywidualnych wzrósł o 0,5 p. proc., a przeznaczonych na sprzedaż lub wynajem spadł o 0,2 p. proc.

fot. pixabay.com

Ile budów mieszkań rozpoczęto w 2022 roku?

W 2022 r. rozpoczęto budowę 200,3 tys. mieszkań, tj. o 77,1 tys. mieszkań (27,8%) mniej niż rok wcześniej.


Przewaga inwestorów indywidualnych zaznaczyła się w największym stopniu w strukturze budownictwa mieszkaniowego województw: świętokrzyskiego, podkarpackiego i śląskiego, dla których udziały tej formy budownictwa kształtowały się na poziomie odpowiednio: 67,8%, 57,0% i 48,7%. Z kolei w województwach: pomorskim, dolnośląskim i mazowieckim odnotowano największe odsetki budownictwa przeznaczonego na sprzedaż lub wynajem – odpowiednio: 72,1%, 70,9% i 69,1%.

Wodociąg z sieci posiadało 92,5%, a kanalizację z odprowadzeniem do sieci 78,7% mieszkań oddanych do użytkowania (pozostałe lokale mieszkalne były podłączone do lokalnej infrastruktury wodno-kanalizacyjnej). W gaz z sieci wyposażonych było 38,4% mieszkań, natomiast w ciepłą wodę dostarczaną z elektrociepłowni, ciepłowni lub kotłowni osiedlowej – 35,1%.

Do centralnej sieci grzewczej podłączonych było 35,4% mieszkań, a pozostałe posiadały indywidualne centralne ogrzewanie (z tego 40,7% wyposażonych było w kotły/piece na paliwo gazowe, 13,8% w kotły/piece na paliwo stałe, a 10,1% w pozostałe rodzaje ogrzewania).

W 2022 r. oddano do użytkowania 112,3 tys. nowych budynków mieszkalnych4, tj. o 2,6% więcej w porównaniu do roku poprzedniego. Łączna ich kubatura wyniosła 108,7 mln m3 – o 1,0% więcej r/r. Budynki jednorodzinne stanowiły 97,4% wszystkich budynków przekazanych do eksploatacji. W budynkach wielorodzinnych (2,6%) ulokowanych zostało 49,1% mieszkań oddanych do użytkowania we wszystkich nowych budynkach mieszkalnych.

W budownictwie mieszkaniowym dominowała tradycyjna udoskonalona technologia wznoszenia, którą zastosowano przy budowie 98,5% nowych budynków mieszkalnych oddanych do użytkowania.

Biorąc pod uwagę liczbę kondygnacji, najwięcej wybudowano budynków dwukondygnacyjnych (64,6%) i jednokondygnacyjnych (30,5%), w których znalazło się odpowiednio 35,1% i 14,9% ogółu przekazanych do użytkowania mieszkań. Z kolei w budynkach o trzech i więcej kondygnacjach (4,9% nowych budynków) usytuowanych zostało 50,0% mieszkań.

Przeciętny czas trwania budowy nowego budynku mieszkalnego oddanego do użytkowania (liczony od daty jej rozpoczęcia do terminu oddania budynku do użytkowania) w 2022 r. zwiększył się o 1,5 miesiąca w stosunku do roku poprzedniego i wyniósł 42,5 miesiąca. Budynki wielorodzinne przekazane do eksploatacji w analizowanym okresie wznoszono w czasie ponad 2-krotnie krótszym niż jednorodzinne.

Mieszkania, których budowę rozpoczęto oraz mieszkania, na których budowę wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszeń z projektem budowlanym


W 2022 r. rozpoczęto budowę 200,3 tys. mieszkań, tj. o 77,1 tys. mieszkań (27,8%) mniej niż rok wcześniej. Mieszkania realizowane z przeznaczeniem na sprzedaż lub wynajem stanowiły 57,6% ogółu, zaś mieszkania w budownictwie indywidualnym – 41,0%. Pozostałe mieszkania zanotowano w spółdzielczej, komunalnej, społecznej czynszowej i zakładowej formie budownictwa.

W omawianym okresie wydano pozwolenia na budowę lub dokonano zgłoszeń z projektem budowlanym budowy 298,4 tys. mieszkań, tj. 42,8 tys. mieszkań (12,6%) mniej niż przed rokiem. Średnia prognozowana powierzchnia mieszkania przyjęła wartość 88,3 m2, co oznaczało spadek o 5,2 m2 w stosunku do 2021 r.

W nowych budynkach mieszkalnych wybudowanych będzie 98,2% mieszkań (tj. 293,0 tys.), z czego ponad połowa znajdować się będzie w budynkach wielorodzinnych, które stanowią nieco ponad 3% ogółu. Planowana średnia powierzchnia mieszkań w budynkach jednorodzinnych ukształtowała się na poziomie 129,2 m2, zaś w wielorodzinnych - 53,3 m2. Warto zauważyć, że miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego był podstawą wydania pozwolenia na budowę dla 61,9% tych budynków.

W nowych budynkach niemieszkalnych, zbiorowego zamieszkania oraz w rozbudowywanych i przebudowywanych budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych powstanie niespełna 5,4 tys. mieszkań.

Biorąc pod uwagę strukturę liczby mieszkań, na budowę których wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym według form budownictwa, największe udziały odnotowano dla budownictwa na sprzedaż lub wynajem (68,3%) oraz indywidualnego (30,0%). Pozostałe mieszkania będą realizowane w spółdzielczej, komunalnej, społecznej czynszowej i zakładowej formie budownictwa.

Budownictwo niemieszkalne


W 2022 r. przekazano do eksploatacji 22,7 tys. nowych budynków niemieszkalnych oraz rozbudowano 2,3 tys. (odpowiednio o 0,6% więcej i 3,3% mniej niż w roku poprzednim). Łączna powierzchnia użytkowa nowych i rozbudowanych budynków niemieszkalnych wyniosła 15,9 mln m2, o 12,6% więcej niż w 2021 r. W strukturze oddanej powierzchni przeważały budynki przemysłowe i magazynowe (55,5%). Znaczące udziały miały także pozostałe budynki niemieszkalne (15,7%) oraz budynki handlowo-usługowe (11,8%). Wzrost r/r oddanej do użytkowania powierzchni odnotowano dla: budynków przemysłowych i magazynowych (o 34,4%), hoteli i budynków zakwaterowania turystycznego (o 30,4%) oraz budynków transportu i łączności (o 0,8%).

Największą powierzchnię użytkową budynków niemieszkalnych w omawianym okresie oddano do użytkowania w województwach: mazowieckim (2,4 mln m2), wielkopolskim (2,3 mln m2) i dolnośląskim (1,5 mln m2), najmniejszą zaś w: opolskim (276,7 tys. m2), świętokrzyskim (295,1 tys. m2) i warmińsko-mazurskim (338,1 tys. m2). W stosunku do roku 2021, największy przyrost powierzchni odnotowano w województwach: lubuskim (o 120,8%), zachodniopomorskim (o 56,1%) i dolnośląskim (o 54,5%).

Budynki niemieszkalne stanowią niejednorodną kategorię obiektów budowlanych. W celu uzupełnienia ogólnego opisu, poniżej przedstawiono krótką charakterystykę wybranych grup i klas budynków wg Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych.

Budynki biurowe


W 2022 r. oddano do użytkowania 518 nowych budynków biurowych, co oznaczało wzrost o 8,8% względem roku 2021. Łączna powierzchnia użytkowa charakteryzowanych budynków wyniosła 806,0 tys. m2 (spadek o 17,1%), z czego najwięcej przypadło na województwa: mazowieckie (31,5% wartości krajowej), śląskie (13,9%) i dolnośląskie (10,1%). Z kolei najmniejszy jej udział odnotowano w województwach: warmińsko-mazurskim (0,8%), lubuskim (0,9%) i opolskim (1,0%).

Budynki handlowo-usługowe


W omawianym okresie oddano do eksploatacji 2,7 tys. nowych budynków handlowo-usługowych (mniej o 2,3% r/r). Łączna powierzchnia użytkowa budynków tego typu wyniosła 1,9 mln m2, co oznaczało spadek o 0,6% w stosunku do roku poprzedniego. Województwami, na terenie których odnotowano największą nowo wybudowaną powierzchnię handlowo-usługową, były: mazowieckie (13,1% udziału w kraju), wielkopolskie (11,2%), śląskie (10,0%) oraz małopolskie (8,8%). Najmniejszą powierzchnię oddano do użytkowania w województwach: opolskim (1,7%) i warmińsko-mazurskim (2,4%).

Budynki przemysłowe


W 2022 r. oddano do użytkowania 966 nowych budynków przemysłowych (wzrost o 3,3% w porównaniu z rokiem 2021). Ich łączna powierzchnia użytkowa wyniosła 3,4 mln m2 i była większa o 55,8% niż rok wcześniej. Największy udział w powierzchni budynków przemysłowych posiadały województwa: wielkopolskie (10,9%), zachodniopomorskie i łódzkie (po 10,8%) oraz śląskie (10,6%); najmniejszy: świętokrzyskie (1,1%), lubelskie (1,9%), opolskie (2,4%) oraz warmińsko-mazurskie (2,5%).

Budynki magazynowe


W analizowanym okresie przekazano do użytkowania 2,4 tys. nowych budynków magazynowych (o 5,9% więcej niż przed rokiem). Łączna powierzchnia użytkowa tego rodzaju budynków wzrosła względem poprzedniego roku o 23,9% i wyniosła 5,5 mln m2, osiągając największą wartość w województwach: wielkopolskim (17,3% udziału w kraju), mazowieckim (15,5%) i dolnośląskim (14,1%). Najmniejszą powierzchnię odnotowano w: świętokrzyskim (1,0%), warmińsko-mazurskim (1,1%) oraz podlaskim (1,4%).

Budynki gospodarstw rolnych


W 2022 r. wybudowano 6,3 tys. nowych budynków gospodarstw rolnych – o 1,6% mniej niż rok wcześniej. Łączna powierzchnia użytkowa tego typu budynków wyniosła 2,3 mln m2 (spadek o 14,4% r/r). Największym udziałem powierzchni w wartości ogólnopolskiej cechowały się województwa: wielkopolskie (23,1%) i mazowieckie (21,8%), najmniejszym – opolskie i lubuskie (po 1,6%).

Pozwolenia na budowę nowych budynków niemieszkalnych


W 2022 r. wydano pozwolenia na budowę 30,9 tys. nowych budynków niemieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej 20,4 mln m². Ponad połowa z nich (53,8%) powstanie na obszarach objętych MPZP. W porównaniu z rokiem poprzednim odnotowano spadek liczby planowanych do wybudowania budynków (o 11,7%) i ich powierzchni (o 0,2%). Zwiększenie powierzchni użytkowej zaobserwowano w przypadku: hoteli i budynków zakwaterowania turystycznego (o 29,2%), budynków biurowych (o 21,0%), ogólnodostępnych obiektów kulturalnych, budynków o charakterze edukacyjnym, budynków szpitali i zakładów opieki medycznej oraz budynków kultury fizycznej (o 4,8%), budynków handlowo-usługowych (o 1,4%) oraz budynków przemysłowych i magazynowych (o 0,7%). Spadki dotyczyły: budynków transportu i łączności (o 19,0%) oraz pozostałych budynków niemieszkalnych (o 14,3%). W strukturze powierzchni użytkowej dominowały: budynki przemysłowe i magazynowe (55,4%), pozostałe budynki niemieszkalne (14,8%) oraz budynki handlowo-usługowe (13,5%).

Według wydanych pozwoleń, największą powierzchnię nowych budynków niemieszkalnych planuje się wybudować w województwach: mazowieckim (3,0 mln m2), śląskim (2,7 mln m2), wielkopolskim (2,3 mln m2), dolnośląskim (1,8 mln m2) oraz łódzkim (1,5 mln m2). Łączny udział wymienionych województw w ogóle przewidzianej do wybudowania powierzchni wyniósł 55,3%. Najmniejszy wkład do wartości krajowej zaobserwowano w: świętokrzyskim (330,3 tys. m2), opolskim (452,0 tys. m2), podlaskim (509,6 tys. m2) oraz warmińsko-mazurskim (524,2 tys. m2). Największy wzrost planowanej powierzchni w odniesieniu do roku poprzedniego cechował województwo lubuskie (o 75,4%), a także: opolskie (o 23,6%), śląskie (o 22,6%) i podkarpackie (o 20,0%).

W rozpatrywanym okresie wydano 46,6 tys. pozwoleń na budowę lub dokonano zgłoszeń z projektem budowlanym budowy nowych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, z czego 51,6% stanowiły pozwolenia i zgłoszenia z projektem budowlanym wydane na podstawie MPZP. W stosunku do 2021 r. odnotowano spadek o 14,5% liczby pozwoleń i zgłoszeń.

Urząd Statystyczny w Lublinie
Dyrektor Krzysztof Markowski

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: