eGospodarka.pl

eGospodarka.plNieruchomościPorady › Czym jest najem okazjonalny?

Czym jest najem okazjonalny?

2011-10-11 08:26

Najem okazjonalny to umowa, na podstawie której osoba fizyczna oddaje do odpłatnego korzystania innej osobie fizycznej lub kilku takim osobom, lokal mieszkalny na czas oznaczony, nie dłuższy jednak niż 10 lat.

Przeczytaj także: Bezpieczny wynajem mieszkania

Z tej formy umowy może skorzystać jako wynajmujący tylko taka osoba, która nie prowadzi działalności gospodarczej w zakresie wynajmowania mieszkań. Innymi słowy, umowy najmu okazjonalnego nie może zawrzeć osoba, której źródłem utrzymania jest najem lokali i która np. z tego tytułu jest podatnikiem podatku VAT. Możliwość zawarcia umowy najmu okazjonalnego wyłączona jest także dla jednostek organizacyjnych, np. spółek prawa handlowego a przedmiotem najmu okazjonalnego nie może być lokal użytkowy.

Poza ograniczeniem kręgu podmiotów, które mogą być stronami umowy najmu okazjonalnego, aby mówić o najmie okazjonalnym spełnione muszą być także dalsze warunki:
  • umowa i wszystkie jej zmiany muszą być zawarte na piśmie;
  • najemca musi złożyć, w formie aktu notarialnego oświadczenie, w którym poddaje się egzekucji na okoliczność opuszczenia i wydania lokalu;
  • najemca zobowiązany jest wskazać inny lokal, w którym będzie mógł zamieszkiwać w przypadku eksmitowania go z lokalu, będącego przedmiotem umowy najmu okazjonalnego, a w przypadku gdy wskazywany lokal nie stanowi własności najemcy, do umowy najmu okazjonalnego należy dołączyć zgodę właściciela takiego lokalu lub osoby posiadającej inny tytuł do dysponowania takim lokalem na zamieszkanie w nim najemcy po rozwiązaniu umowy najmu okazjonalnego;
  • wynajmujący musi zgłosić zawarcie takiej umowy najmu do urzędu skarbowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania wynajmującego. Zgłoszenia należy dokonać w terminie 14 dni od rozpoczęcia najmu, co nie zawsze jest tożsame z datą zawarcia umowy najmu. Brak zgłoszenia uniemożliwia wynajmującemu skorzystanie z uproszczonej procedury pozbycia się najemcy z lokalu po ustaniu umowy najmu okazjonalnego.
Właśnie ta uproszczona procedura stanowi kolejną cechę odróżniającą najem okazjonalny od zwykłych umów najmu lokali mieszkalnych. W przypadku zwykłej umowy najmu, procedura eksmisji wiąże się bowiem z koniecznością przeprowadzenia postępowania sądowego, w trakcie którego sąd bada sytuację mieszkaniową najemcy (i ma prawo eksmisję odroczyć). W przypadku umowy najmu okazjonalnego, wynajmujący po rozwiązaniu stosunku najmu i bezskutecznym wezwaniu najemcy do opuszczenia lokalu, występuje do sądu tylko o nadanie klauzuli wykonalności aktowi notarialnemu, w którym najemca poddał się egzekucji na okoliczność opuszczenia i wydania lokalu.

Do wniosku do sądu o nadanie klauzuli wykonalności aktowi notarialnemu należy dołączyć:
  • wezwanie najemcy do zwrotu lokalu (z poświadczonym urzędowo podpisem wynajmującego) wraz z dowodem doręczenia go adresatowi lub dowodem nadania go do najemcy,
  • dokument potwierdzający tytuł prawny wynajmującego do lokalu, z którego eksmisja ma nastąpić,
  • dowód zgłoszenia umowy najmu okazjonalnego do urzędu skarbowego.
Sąd nadaje aktowi notarialnemu klauzulę wykonalności bez konieczności prowadzenia postępowania sądowego w zwykłym trybie, tj. bez konieczności wyznaczania rozpraw i przesłuchiwania świadków lub stron, co w istotny sposób wpływa na szybkość takiego postępowania. Po nadaniu aktowi notarialnemu klauzuli wykonalności, akt taki wraz z klauzulą wykonalności stanowi podstawę wszczęcie postępowania egzekucyjnego przez komornika sądowego.

Przeczytaj także

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: